Od roku akademickiego 2019/2020 stypendium rektora będzie przyznawane na SEMESTR za osiągnięcia (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe) uzyskane w poprzednim semestrze.

WYJĄTKOWO w przypadku stypendiów rektora przyznawanych na semestr zimowy 2019/2020 będą brane pod uwagę osiągnięcia j.w. uzyskane w całym ROKU AKADEMICKIM 2018/2019.

Obowiązują nowe druki!

  Zał. 4   

Zał.  4a   

 do Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów (Zarządzenie nr 31/2019).

Tabela z liczbami uprawnionych studentów na poszczególnych kierunkach zostanie umieszczona w dziale Studenci/Stypendia/Komunikaty.

 

Dodatkowe (poza średnią ocen) osiągnięcia  muszą być potwierdzone:

-  naukowe, artystyczne, udział w olimpiadach – przez Dyrektora Instytutu

- sportowe – przez Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego (mgr   Janusz Światkowski)

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA  JEST PRZEDŁUŻONY

DO 18 PAŹDZIERNIKA 2019

Wnioski przyjmowane będą w Dziale Kształcenia ul. Wojska Polskiego 1, pok. 205 i 206