Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dział Zamówień Publicznych

 1. Opracowywanie planu zamówień publicznych oraz jego zmian na podstawie informacji przekazywanych z poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni.
 2. Sporządzanie i publikowanie rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień.
 3. Przyjmowanie i rejestrowanie, składanych przez jednostki organizacyjne Uczelni, w oparciu o plan zamówień publicznych, wniosków dotyczących dostawy, wykonania usługi lub roboty budowlanej.
 4. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie uregulowanym wewnętrznymi aktami normatywnymi i zewnętrznymi przepisami prawa                w tym:

1)        przygotowywanie i dokonywanie odpowiednich ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia, wymaganych m.in. ustawą Prawo zamówień publicznych, wytycznymi projektów finansowanych z funduszy unijnych,

2)        sporządzanie Specyfikacji Warunków Zamówienia, zapytań ofertowych i rozeznań cenowych oraz przygotowywanie odpowiednich dokumentów związanych  z procedurą zamówień publicznych,

3)        przygotowywanie oraz prowadzenie korespondencji z wykonawcami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

4)        prowadzenie komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

5)        przygotowywanie zmian i wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia, zapytań cenowych i rozeznań cenowych,

6)        przyjmowanie i weryfikacja ofert wykonawców,

7)        prowadzenie spraw związanych ze złożonymi odwołaniami i skargami,

8)        sporządzanie protokołów z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

9)        przechowywanie i archiwizowanie ofert złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokumentacji postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Administracyjna obsługa prac Komisji przetargowych.
 2. Udział przedstawicieli działu w pracach komisji przetargowych.
 3. Przygotowywanie projektów zamówień, umów i przedkładanie ich do podpisania przez osoby upoważnione.
 4. Realizacja czynności związanych z zakończeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

1)        prowadzenie rejestru wpłat wadiów, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dokonanych przez wykonawców, 

2)        wydawanie dyspozycji w zakresie zwrotu wadiów.

 1. Kontrola realizacji zobowiązań powstałych w wyniku udzielonych zamówień na podstawie obowiązujących przepisów.
  1. Sprawdzanie oraz opisywanie faktur za zrealizowane dostawy, usługi i roboty budowlane, ich właściwa klasyfikacja, tj. określenie sposobu realizacji zakupu, źródła finansowania, zgodności z zapotrzebowaniem, przekazywanie zaopiniowanych i zaewidencjonowanych faktur do Kwestury.
  2. Składanie reklamacji w przypadku realizowanych zamówień niezgodnych ilościowo i jakościowo ze złożonymi zamówieniami i umowami.
  3. Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych udzielonych przez Uczelnię.
  4. Opracowanie i prowadzenie ewidencji rodzajowej potrzeb jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie środków czystości i materiałów biurowych.
  5. Sporządzanie sprawozdania z zakresu zamówień publicznych w tym sporządzenie                        i publikowanie rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych.
  6. Prowadzenie spraw najmu lokali i pomieszczeń w skali Uczelni (z wyłączeniem Domów Studenckich).
  7. Udzielanie informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień publicznych.
  8. Nadzorowanie, poprawność i aktualizacja informacji związanych z zamówieniami publicznymi na stronie internetowej Uczelni.
 
 
 

KONTAKT

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
Dział Zamówień Publicznych

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek, 7.30-15.30

PRACOWNICY

 • mgr Piotr Żak
  Specjalista ds. zamówień

  tel.: +48 55 629 07 56
  Turn on Javascript!

Przewiń do góry