Rekrutacja na studia II stopnia

Do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej kandydat powinien dostarczyć:

1)       podanie o przyjęcie na wybrany kierunek, specjalność i formę studiów (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),

2)       poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem albo zaświadczeniem o wysokości średniej ocen uzyskanych w toku studiów). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie,

3)       aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

4)       zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów,

5)       kandydaci niepełnosprawni – orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

 

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Nie ma potrzeby dostarczania przez kandydatów dowodów wpłaty za postępowanie rekrutacyjne, gdyż ta informacja pobierana jest drogą elektroniczną z banków i umieszczana automatycznie w systemie elektronicznej rekrutacji (IRK).

Opłata  j.w. powinna być wnoszona na indywidualne konto kandydata, wygenerowane podczas wprowadzania danych w systemie elektronicznej rejestracji.