Do złożenia dokumentów wymagany jest komplet tj.

1) podanie o przyjęcie na studia wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji IRK (WARUNKIEM wydrukowania podania jest umieszczenie w systemie zdjęcia kandydata oraz podanie wszystkich informacji (osobowych oraz dotyczących wykształcenia) wymaganych na profilu użytkownika;

2) świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów odpowiednio:

2’)    świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie – kserokopię tego świadectwa potwierdzi pracownik ANS w Elblągu a oryginał zwróci,

2’’)   dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem albo zaświadczeniem o wysokości średniej ocen uzyskanych w toku studiów) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia - kserokopię tego świadectwa potwierdzi pracownik ANS w Elblągu a oryginał zwróci kandydatowi. Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie,

3) kandydaci z niepełnosprawnością – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

4) osoby niepełnoletnie - oświadczenie opiekuna prawnego

 

Komplet dokumentów (wymienionych wyżej) kandydat dostarcza wyłącznie na kierunek wybrany jako pierwszy priorytet. Na pozostałe priorytety dostarcza jedynie podanie.

 

Nieodzownym elementem do uwzględnienia w procesie rekrutacji jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej

Nie ma potrzeby dostarczania przez kandydatów dowodów wpłaty za postępowanie rekrutacyjne, gdyż ta informacja pobierana jest drogą elektroniczną z banków i umieszczana automatycznie w systemie elektronicznej rekrutacji (IRK). Wyjątkiem są wpłaty na poczcie. W przypadku wpłaty na poczcie konieczne jest dostarczenie dowodu wpłaty.

Opłata j.w. powinna być wnoszona na indywidualne konto kandydata, wygenerowane podczas wprowadzania danych w systemie elektronicznej rejestracji.

 

Dotyczy tylko kandydatów Instytutu Politechnicznego (kierunki: budownictwo, kosmetologia, mechanika i budowa maszyn): Przed rozpoczęciem roku akademickiego kandydat dostarcza zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów. Zaświadczenie musi zostać wydane przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie na badania lekarskie do jednostki, z którą ANS w Elblągu ma podpisaną umowę wysyłane jest wraz z informacją o wpisaniu na listę studentów.