Kandydaci składają do 17 sierpnia* (w sposób opisany w zasadach rekrutacji) następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na wybrany kierunek, specjalność i formę studiów (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),

2) kandydaci na studia pierwszego stopnia - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,

3) kandydaci na studia drugiego stopnia - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem albo zaświadczeniem o wysokości średniej ocen uzyskanych w toku studiów). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie,

4) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

5) kandydaci niepełnosprawni – orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

UWAGA!

  • Wraz z decyzją o przyjęciu na studia kandydat otrzyma skierowanie na bezpłatne badania lekarskie, które może odbyć we wskazanej przez uczelnię przychodni. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów wystawia lekarz medycyny pracy. Przed rozpoczęciem studiów kandydat jest zobowiązany dostarczyć to zaświadczenie lekarskie do odpowiedniego dziekanatu!

 

Dokumenty od kandydatów na poszczególne kierunki studiów przyjmuje Zespół ds. obsługi rekrutacji.  Sprawdż gdzie złożyć dokumenty?

* dot. II tury rekrutacji na studia 26.07-17.08.2022

** W myśl obowiązku nałożonego na szkoły wyższe  [Dz. U. 2019 poz. 1651] - wszystkim kandydatom zainteresowanym podjęciem studiów w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w roku akademickim 2022/2023, udostępniamy informacje dotyczące możliwości występowania czynników szkodliwych na poszczególnych kierunkach. (pobierz)

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na dany kierunek otrzyma listem poleconym skierowanie na bezpłatne badania lekarskie, które może odbyć we wskazanej przez uczelnię przychodni. Zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz medycyny pracy.