Opłata rekrutacyjna

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2023/2024 wynosi 85 złotych.

 

Opłata za studia (czesne)

Studia stacjonarne (dzienne i popołudniowe) są bezpłatne dla osób:

  1. posiadających obywatelstwo polskie;
  2. które posiadają ważną Kartę Polaka;
  3. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
  4. którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  6. posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
  8. posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Studia stacjonarne w języku polskim w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dla obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań wojennych od 24 lutego 2022 r. są bezpłatne do momentu wygaśnięcia ochrony czasowej (uregulowania dotyczące kandydatów z Ukrainy, o których mowa w art.1 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz.U. 2022.583 z późn.zm., obowiązują do czasu wygaśnięcia ochrony czasowej, określonej w tej ustawie).

Studia stacjonarne dla obcokrajowców niespełniających powyższych warunków są płatne oraz studia niestacjonarne sa płatne.

Studia niestacjonarne (zaoczne) dla wszystkich studentów są płatne.

Wysokość opłat podana jest w Zarządzeniu Rektora ANS w Elblągu