My, studenci Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta i Uczelni, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy:

 

 

§ 1

Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:

1)      wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości;

2)      angażować się w działania podejmowane na rzecz jakości kształcenia;

3)      szanować prawa i zwyczaje akademickie;

4)      dbać o godność i honor studenta oraz wszystkich członków społeczności akademickiej.

5)      odnosić się do pracowników uczelni z należnym im szacunkiem

 

 

§ 2

  1. Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich;
  2. Dążyć do samodoskonalenia.
  3. Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzy i umiejętności.
  4. Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra swojego i ogółu.

 

§ 3

  1. Postępować dla dobra  wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek ANS w Elblągu oraz szanować jej tradycje.
  2. Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, przestrzegać aktów prawnych obowiązujących w uczelni.
  3. Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji. W dyskusjach i wymianach poglądów kierować się wzajemnym szacunkiem i tolerancją dla uznawanych wartości i światopoglądu.

 

Kodeks etyki studenckiej zwany dalej „Kodeksem” normuje zasady etyki studenckiej i dobrego zachowania, do których przestrzeganiazobowiązani są wszyscy studenci Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.