Wybrani przedstawiciele Samorządu Studenckiego tworzą Radę Studentów Uczelni, która jest jedynym, niezależnym i apolitycznym reprezentantem ogółu studentów. Na czele Rady Studentów stoi Przewodniczący. Rada Studentów to grupa kilkunastu osób, która z wielkim zaangażowaniem stara się, by studiowało się ciekawiej i przyjemniej. Działa w imieniu wszystkich żaków, czuwa, by przestrzegano praw studentów, pomaga w uzyskiwaniu pomocy materialnej, reprezentuje interesy studenckie w kontaktach z Zarządem Uczelni. Uczestniczy w posiedzeniach Senatu i rożnych komisjach uczelnianych i instytutowych, dzięki czemu ma wpływ na pracę uczelni w rożnych aspektach, np. opiniuje programy kształcenia i tok studiów, wysokość stypendiów i zapomóg.

Rada Studentów reprezentuje studentów na posiedzeniach:

  • Senatu,
  • Uczelnianej i Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
  • Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
  • Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej,
  • Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich,
  • Komisji do Spraw Ankietyzacji Zajęć Dydaktycznych,
  • Rady Bibliotecznej.

Rada Studentów bierze udział w konferencjach i forach Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych oraz Parlamentu Studentów RP, podczas których poruszane są tematy związane z bieżącą działalnością samorządów studenckich i napotykanymi w ich pracy na rzecz studentów problemami.

Rada Studentów bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach uczelnianych, m.in. w uroczystej inauguracji roku akademickiego, inauguracjach instytutowych i obchodach świąt państwowych. Szczególnie koncentruje się na pomaganiu studentom rozpoczynającym studia. Organizuje spotkania – szkolenia, podczas których omawiane są zarówno aspekty organizacyjne (struktura Uczelni), jak również dotyczące bezpieczeństwa na Uczelni czy możliwości rozwijania własnych uzdolnień bądź zainteresowań (naukowych, społecznych, kulturowych itp.). Dba również o integrację studentów pierwszych roczników ze studentami z lat starszych, np. poprzez organizowanie „otrzęsin” czy imprez typu: andrzejki, mikołajki. Rada Studentów jest więc takim przyjaznym „przewodnikiem po Uczelni”.

Działalność Rady Studentów to także aktywne organizowanie studenckiego życia poza kształceniem. Rokrocznie Rada Studentów organizuje JUWENALIA, które w naszej uczelni nazywane są TURBINALIAMI. Organizowane są przez studentów (zrzeszonych w Radzie Studentów, a także AZS i kołach naukowych) i dla studentów, przy istotnym wsparciu Rektora PWSZ w Elblągu oraz sponsorów. Mają one charakter społeczno-integracyjny, sportowy, kulturowy i naukowy. Zatem celem tego największego studenckiego święta jest integracja środowiska studenckiego poprzez wspólną zabawę, zawody sportowe, spotkania naukowe i kulturowe. Kolejny raz Turbinalia inauguruje rajd rowerowy do Szwecji pod egidą AZS. W ramach tygodnia Kultury Studenckiej odbywają się zawody sportowe m.in. w siatkówce, futsalu, badmintonie, piłce nożnej, a także w sportach barowych. W konkurencjach tych stawką jest Puchar Rektora.

Szczególne zainteresowanie wzbudzają międzyinstytutowe zawody kajakarskie o Wiosło Rektora, które są organizowane po barwnym przemarszu żaków ulicami Elbląga. Obok tego największego przedsięwzięcia studenckiego, Rada Studentów wspiera inicjatywy uczelniane i studenckie, chociażby akcje charytatywne Kół Naukowych (np. Ciastomania, Wampiriada) czy też sama również organizuje akcje charytatywne (np. WOŚP) oraz rożne eventy dla studentów.

Członkowie Rady Studentów uczestniczą ponadto w wieczornicach rocznicowych, Drzwiach Otwartych Uczelni, wernisażach, spotkaniach w dyskusyjnym klubie filmowym, wieczorach z poezją, konferencjach naukowych i debatach. Udział w Radzie Studentów powoduje, że jest się aktywnym uczestnikiem życia studenckiego, częścią Uczelni, ma się wpływ na najważniejsze podejmowane w niej decyzje, proponuje zmiany, udogodnienia dotyczące studiowania, uczestniczy w wyjazdach, integracjach miejscowych, ogólnokrajowych, jak i zagranicznych, dzięki czemu poszerza się swoje kompetencje i zdobywa nowe umiejętności społeczne.