Wybrani przedstawiciele Samorządu Studenckiego tworzą Radę Studentów Uczelni, która jest jedynym, niezależnym i apolitycznym reprezentantem ogółu studentów. Na czele Rady Studentów stoi Przewodniczący. Rada Studentów to grupa kilkunastu osób, która z wielkim zaangażowaniem stara się, by studiowało się ciekawiej i przyjemniej. Działa w imieniu wszystkich żaków, czuwa, by przestrzegano praw studentów, pomaga w uzyskiwaniu pomocy materialnej, reprezentuje interesy studenckie w kontaktach z Zarządem Uczelni. Uczestniczy w posiedzeniach Senatu i rożnych komisjach uczelnianych i instytutowych, dzięki czemu ma wpływ na pracę uczelni w rożnych aspektach, np. opiniuje programy kształcenia i tok studiów, wysokość stypendiów i zapomóg.

 

Rada Studentów reprezentuje studentów na posiedzeniach:

  • Senatu,
  • Uczelnianej i Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
  • Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
  • Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej,
  • Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich,
  • Komisji do Spraw Ankietyzacji Zajęć Dydaktycznych,
  • Rady Bibliotecznej.

 

Rada Studentów bierze udział w konferencjach i forach podczas których poruszane są tematy związane z bieżącą działalnością samorządów studenckich i napotykanymi w ich pracy na rzecz studentów problemami.

 

Rada Studentów bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach uczelnianych, m.in. w uroczystej inauguracji roku akademickiego, inauguracjach instytutowych i obchodach świąt państwowych. Szczególnie koncentruje się na pomaganiu studentom rozpoczynającym studia. Organizuje spotkania – szkolenia, podczas których omawiane są zarówno aspekty organizacyjne (struktura Uczelni), jak również dotyczące bezpieczeństwa na Uczelni czy możliwości rozwijania własnych uzdolnień bądź zainteresowań (naukowych, społecznych, kulturowych itp.). Dba również o integrację studentów pierwszych roczników ze studentami z lat starszych, np. poprzez organizowanie „otrzęsin” czy imprez typu: andrzejki, mikołajki. Rada Studentów jest więc takim przyjaznym „przewodnikiem po Uczelni”.