Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, współpracując z władzami, czynnie uczestniczy w rozwoju kulturalnym, społecznym i gospodarczym miasta Elbląga oraz całego województwa warmińsko-mazurskiego. 

Inicjowane przez Uczelnię działania mające na celu wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych zostały ujęte w strategii rozwoju Elbląga oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego. Działania te mają na celu stworzenie parku technologicznego Centrum Informatycznego.

W ANS w Elblągu istnieje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Edukacji Informatycznej. Już wkrótce w siedzibie Uczelni powstanie węzeł infostrady Pionier.

Ponadto Instytut Informatyki Stosowanej ANS w Elblągu współpracując z Elbląską Delegaturą Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Elbląga stworzył elektroniczny system rekrutacji w ramach Internetowej Platformy do zarządzania oświatą w Elblągu. 

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu nawiązuje i podtrzymuje kontakty z przedsiębiorstwami, samorządami terytorialnymi, instytucjami życia publicznego oraz ośrodkami akademickimi w regionie, w kraju i za granicą. 

Liczne umowy o współdziałaniu oraz porozumienia w sprawie praktyk umożliwiają naszym studentom odbycie interesujących praktyk zawodowych w około 500 przedsiębiorstwach i instytucjach. Studenci biorą także udział w programach: Socrates - Erasmus oraz Leonardo da Vinci. 

Współpraca z uczelniami akademickimi i ośrodkami naukowymi regionu przyczynia się do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia oraz rozwoju naukowego nauczycieli akademickich. Absolwenci ANS w Elblągu są przyjmowani na studia II stopnia w Politechnice Gdańskiej i Uniwersytecie Gdańskim na takich samych zasadach jak absolwenci tych uczelni. 

Współorganizujemy liczne konferencje naukowe i seminaria.