Certyfikat ISOCertyfikat Jakości ISO 9001

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 wdrożyła już w 2007 roku.

Zakres certyfikacji obejmuje:

  • kształcenie studentów w ramach prowadzonych kierunków studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe),
  • projektowanie i wykonywanie usług informatycznych,
  • prowadzenie badań naukowych i analiz regionalnych,
  • usługi doradcze i szkoleniowe.


System zarządzania obejmuje wszystkie procesy związane z procesem dydaktycznym tj. proces projektowania przebiegu studiów, proces rekrutacji, proces kształcenia, czy proces pomocy materialnej dla studentów oraz proces działalności wychowawczej. Obejmuje on takie elementy jak ankietyzacja zajęć dydaktycznych, hospitacje zajęć, czy modyfikację planów i programów kształcenia.


Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością to przede wszystkim:

  • potwierdzenie i doskonalenie jakości świadczonych usług,
  • usprawnienie funkcjonowania Uczelni,
  • lepsze poznanie potrzeb klienta (studenta),
  • zwiększenie efektywności zarządzania Uczelnią,
  • zwiększenie zadowolenia i zaufania klienta (studenta).


Otrzymany certyfikat obliguje do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług.

 


Akademia Nauk stosowanych  w  Elblągu w międzynarodowym rankingu  MULTIRANK

ANS  w  Elblągu  przystąpiła  do  międzynarodowego rankingu Multirankorganizowanego  przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech oraz Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) w Holandii, pod auspicjami Komisji Europejskiej.  Do  rankingu  przystąpiło  około 850  uczelni z  70  krajów, w  tym  około 30 z Polski,  wśród  których są  najlepsze  polskie  uniwersytety  i  politechniki.  W  grupie  wszystkich  rankowanych  uczelni  zarówno  cała  PWSZ  w Elblągu,  jak  i  oba  zgłoszone  kierunki studiów),  uzyskała oceny  bardzo dobre i dobre za: wysoką zatrudnialność absolwentów,  współpracę  z  otoczeniem  gospodarczym,  dobre  studenckie praktyki zawodowe oraz za studenckie firmy spin-off inkubowane w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. 

Spośród  publicznych  i  niepublicznych  polskich  wyższych  szkół  zawodowych  tylko  ANS  w  Elblągu  jest  obecna.  W  rankingu ocenie  podlegają  oddzielne  kierunki  studiów (w tym roku tylko cztery)  lub  całe  uczelnie  (w  ocenie  instytucjonalnej).  Ważne, z  punktu  widzenia  procesu  kształcenia  i  prowadzonej  działalności naukowej,  aspekty  kierunku  studiów  lub  całej  uczelni  są  parametryzowane. To te właśnie parametry leżą  u  podstaw  rankingu, który  polega  na  oddzielnym  porównywaniu poszczególnych parametrów ze średnią ich wartością  w  wytypowanej  grupie  uczelni.  Zastosowano  pięć  ocen: 1 – very  good, 2 – good, 3 – average (gdy wartość parametru jest bliska średniej), 4 – below average, 5 – weak. 

Po najechaniu kursorem na poszczególne elementy U-Multirank sunburst pojawią się szczegółowe wartości.

 

ANS w Elblągu  do rankingu  zgłosiła  dwa  kierunki  kształcenia:  „Mechanikę i Budowę Maszyn”  ”Ekonomię”  oraz  całą  Uczelnię.  Ważny  dla ANS w Elblągu kierunek  „Informatyka” (ostatnio nagrodzony milionową nagrodą  przez Ministra Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego) nie został przyjęty ze względów  formalnych  jakie  narzucił  Multirank.

W  grupie  wszystkich  rankowanych  uczelni  (około  850 uczelni z 70 krajów)  zarówno  cała  ANS w  Elblągu,  jak  i  oba  zgłoszone  kierunki studiów),  uzyskała oceny  bardzo  dobre i dobre za: wysoką zatrudnialność absolwentów,  współpracę  z  otoczeniem  gospodarczym,  dobre  studenckie praktyki zawodowe oraz za studenckie firmy spin-off inkubowane w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Wszystko  to  zaświadcza  o  wysokim  stopniu  „uzawodowienia”  studiów  prowadzonych w PWSZ w Elblągu. Dalsze  rankingowe  „jedynki”  ANS w Elblągu otrzymała za małą liczbę studentów przypadających średnio na jednego nauczyciela  akademickiego, za bardzo dobre laboratoria oraz  za dobrą  bibliotekę  uczelnianą, co  ma  ścisłe  przełożenie  na wysoką  jakość  kształcenia.

W  ten  sposób  w  pełni  potwierdza  się  skuteczność wysiłku, który już  od  25  lat  ANS w Elblągu  wkłada  w   pełnienie  swej  misji, której celem jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy. 

 

 

2019 - Informatyka mocną strona PWSZ w Elblągu


 

Milion złotych dla PWSZ w Elblągu - Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości (2021 r.)

 

W ramach przedsięwzięcia „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało środki finansowe w wysokości miliona złotych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

Wsparcie ministra otrzymało 10 uczelni, które w 2021 r. nie uzyskały finansowania w ramach „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości” (DID).

 

Założenia projektu powstały na bazie analizy efektów DID oraz dostrzeżenia pozytywnych skutków oddziaływania tego wsparcia na jakość pracy uczelni, przede wszystkim w okresie zmian organizacyjno-dydaktycznych wymuszonych pandemią COVID-19. Doświadczenia z tego okresu stały się impulsem do wypracowania nowych, często niezwykle innowacyjnych rozwiązań. Dotyczyły one zarówno kwestii dydaktycznych, jak i organizacyjnych. Celem „Inicjatywy wsparcia dążenia do doskonałości” jest wspieranie tych zmian.  (czytaj więcej)

 

 


 

Milion złotych dla PWSZ w Elblągu - "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości"  (2020 r.)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu znalazła się w gronie 15 publicznych uczelni zawodowych, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, tym samym przygotowując ich do podjęcia pracy w regionie.

Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w Konstytucji dla Nauki. Co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych - które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów – otrzymuje dodatkowe pieniądze w wysokości 1 mln zł.

więcej informacji na podstronie


  

 

Milion złotych dla PWSZ w Elblągu - "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości"  (2019 r.)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe wysokości 1 miliona złotych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”. Doskonałość kształcenia jest jednym z priorytetów Konstytucji dla Nauki. Celem Ministerstwa jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia. [więcej]


  

Milion złotych dla PWSZ w Elblągu - "Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych" (2018 r.)

26 lutego 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie kryteriów opisanych w ogłoszeniu o zamiarze zlecenia realizacji zadania pn. ,,Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych" wybrał Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu jako jedną z 14 uczelni do realizacji ww. zadania. Na realizację zadania Minister przeznaczył 1 milion złotych. [więcej]

 

 


Informatyka w PWSZ w Elblągu wygrała milion złotych w konkursie Ministerstwa

W 20213 roku kierunek Informatyka Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego PWSZ w Elblągu wygrał milion złotych w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych programów studiów w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowej Ramy Kwalifikacyjnej.

Łącznie do konkursu zgłoszono 261 wniosków, w tym 185 wniosków dla profilu ogólnoakademickiego oraz 76 wniosków dla profilu praktycznego. Powołana Komisja ministerialna pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Edwarda Jezierskiego najwyżej oceniła 13 programów kształcenia o profilu praktycznym oraz 13 programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim. Każda z nagrodzonych jednostek otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 mln zł.

Kierunek Informatyka PWSZ w Elblągu znalazł się na 10 pozycji wśród najwyżej ocenionych programów kształcenia z kategorii o profilu praktycznym. Ten kierunek studiów, najchętniej wybierany przez kandydatów na studia PWSZ w Elblągu, wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów posiadających wszechstronną wiedzę i zaawansowane umiejętności w zakresie administrowania sieci, baz danych, projektowania systemów informatycznych, czy programowania. Unikalny program nauczania łączy ścisłą wiedzę z zakresu technik informatycznych z ich praktycznym wykorzystaniem.

Wysoka ocena wystawiona przez Komisję ministerialną oznacza, że program kształcenia opracowany przez Instytut Informatyki im. Krzysztofa Brzeskiego jest spójny, innowacyjny i dostosowany do potrzeb społeczno-gospodarczych otoczenia Uczelni. PWSZ w Elblągu kładzie wysoki nacisk na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów poprzez ich udział w praktykach zawodowych oraz ściśle współpracuje z instytucjami gospodarczymi i administracyjnymi i innymi oraz z uczelniami.

Otrzymany 1 mln zł Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego przeznaczył na doskonalenie oferty edukacyjnej, jej „usprzętowienie” i rozwijanie systemu poprawy jakości kształcenia.


  

 

 

 

Nagrody Prezydenta Elbląga za 2019 rok

Tradycyjnie 6 stycznia, w wieczór Trzech Króli w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbył się Koncert Noworoczny Prezydenta Elbląga. Podczas uroczystości Prezydent Witold Wróblewski wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności i rozwoju naszego miasta.

 

Wśród szacownych laureatów nagrodą honorową wyróżniony został prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk Rektor PWSZ w Elblągu, natomiast nagrodę w kategorii działalność oświatowa i naukowa otrzymała mgr Teresa Kubryń, Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu.

Więcej o laureatach
 

 

 

Podziękowanie dla Rektora PWSZ w Elblągu

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu otrzymał statuetkę wraz z podziękowaniami wystosowanymi przez Państwową Uczelnię Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Wyrazy uznania dotyczą wszystkich etapów projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, począwszy od jego wizji, poprzez działania doprowadzającego do jego realizacji przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym  o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

 

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich  regulacjach  prawnych,  może być wprowadzony  jako  rozwiązanie  systemowe dla wyższych szkół zawodowych  na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. 

 

  


  

Nagrodzeni za zasługi w rozwoju sportu akademickiego

 28 września 2017 roku, podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego PWSZ w Elblągu, Rektor Uczelni – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk odebrał  prestiżowe odznaczenie „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” nadane Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przez Zarząd Główny AZS Odznaczenie oraz list gratulacyjny wystosowany przez Prezesa Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego profesora Alojzego Nowaka , wręczył Prezes Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku – Ireneusz Urbaś.

Ponadto, w dowód uznania za  zaangażowanie oraz wkład w popularyzację i upowszechnianie  kultury fizycznej w środowisku akademickim, statuetkę MECENAS ELBLĄSKIEGO SPORTU AKADMICKIEGO otrzymał Rektor PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

Specjalne wyróżnienie – medal  za aktywną działalność w zakresie organizacyjnym i sportowym na rzecz środowiska akademickiego PWSZ w Elblągu  przyznano także Prezes elbląskiego Klubu Uczelnianego AZS  - mgr Henryce Szumnej.

Przypomnijmy, że Klub Uczelniany AZS w Elblągu powstał w PWSZ w Elblągu w 1999 roku z inicjatywy prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka. Działalność Klubu obejmuje sport powszechny, turystykę i rekreację. W okresie od 1999 roku utworzono 12 sekcji, w ramach których wzięło udział ponad 3000 studentów.  Studenci uprawiający sporty zespołowe i indywidualne rywalizują w ligach uczelnianych, międzyuczelnianych, Mistrzostwach Pomorza i Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Akademickich Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski ZG AZS. Startują także w Akademickich Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, a także Pucharach Świata. Niektórzy studenci naszej Uczelni należący do AZS PWSZ w Elblągu są także członkami innych pozauczelnianych klubów sportowych.

 


  

OECD Better Policies For Better Lives

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została wysoko oceniona w raporcie o polskim szkolnictwie wyższym przygotowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisję Europejską. Dokument powstał w oparciu o dwuletni przegląd, jaki objął Polskę, Irlandię, Bułgarię, Holandię, Węgry, a lokalnie również Niemcy i Czechy w latach 2015-2016.

Raport ukazał mocne strony polskiego szkolnictwa wyższego, zawiera rekomendacje i wskazuje na dobre praktyki. Z przedstawionego raportu wynika, że PWSZ w Elblągu wspiera innowacyjność, angażuje się w liczne partnerstwa z otoczeniem gospodarczym, a studenci chętnie zrzeszają się w studenckich klubach przedsiębiorczości.