Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu posiada wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, który obejmuje wszystkie elementy procesu kształcenia wpływające na zakres i jakość działań studentów, słuchaczy oraz pracowników Uczelni.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje:

 1. monitoring programów studiów;
 2. okresową analizę stopnia realizacji celów kształcenia i osiągania przez studentów założonych efektów uczenia się dla programów studiów dla wszystkich poziomów i profili kształcenia, a w tym:
  a)      analizę stosowanych metod i kryteriów weryfikowania efektów uczenia się oraz adekwatność ich doboru do poszczególnych efektów uczenia się;
  b)      ocenę jakości prac dyplomowych i adekwatności wymagań stawianych pracom dyplomowym do celów programu studiów i zakładanych efektów uczenia się;
  c)      analizę wyników kształcenia;
  d)      analizę wyników egzaminów dyplomowych;
  e)      analizę poprawności przypisania punktów ECTS do modułów kształcenia;
 3. analizę wyników okresowych ankiet studenckich;
 4. analizę użyteczności efektów uczenia się dla programów studiów dla wszystkich poziomów i profili kształcenia, a w tym:
  a)      wykorzystania wyników monitorowania karier absolwentów w określaniu efektów uczenia się;
  b)      zaangażowania przedstawicieli pracodawców i ocenę ich uwag w tworzeniu programów studiów (sprawdzanie i ocena uzyskanych efektów uczenia się oraz doskonalenie programów studiów);
  c)      zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy;
 5. monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów, ocenę infrastruktury dydaktycznej, w tym dostępu do literatury i innych źródeł informacji zalecanych w ramach kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów;
 6. ocenę sposobu, rzetelności i aktualności informowania studentów, nauczycieli akademickich i innych zainteresowanych (kandydatów, pracodawców) o programach studiów oraz metodach ich sprawdzania i doskonalenia;
 7. monitorowanie zgodności warunków prowadzenia studiów z obowiązującymi przepisami prawa,
 8. doskonalenie metod oceny oraz procedur zapewnienia jakości kadry dydaktycznej;
 9. ciągłe monitorowanie i doskonalenie skuteczności wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia (WSZJK) stanowi część systemu zarządzania jakością ISO 9001, stąd związane z systemem procedury określone są w Księdze Jakości ANS w Elblągu, opracowywanej przez Pełnomocnika Rektora ds. systemu zarządzania jakością, a zatwierdzanej przez Rektora.

Opis wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia został przyjęty przez Senat Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu Uchwałą nr 3/2023 z dnia 2 lutego 2023r.

W celu zapewnienia i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu są powołane (Zarządzeniem Rektora nr 73/2022 z 22.12.2022):

1)  Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia – do której zadań należy m.in. opracowywanie procedur w systemie zapewnienia jakości kształcenia, analizowanie sprawozdań Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i inne.

2)  Instytutowe Komisje ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia - do której głównych zadań należy monitorowanie i analiza jakości kształcenia w Instytucie.

Procedury działania Uczelnianej i Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadzono Zarządzeniem Rektora nr 01/2016 z dnia 28.01.2016 wraz ze zmianami.

W ramach wprowadzonego WSZJK ustalono procedury monitorowania realizowanych procesów (Zarządzenie Rektora nr 9/2018 z dnia 05.04.2018 wraz ze zmianami) - w tym procedury ankietyzacji, które szczegółowo określono w Zarządzenie Rektora nr 9/2018 z dnia 05.04.2018.

Ponadto we wszystkich instytutach działają Komisje Programowe powołane przez dyrektorów instytutów. W zakresie ich obowiązków jest m.in.: opracowywanie nowych i korekta aktualnych - zakładanych efektów kształcenia, dla danego kierunku studiów; opracowywanie zmian w programie kształcenia; opiniowanie korekt programowych, zgłaszanych na Senat przez kierownictwo instytutu; weryfikacja i opiniowanie tematów prac dyplomowych, przedkładanych do zatwierdzenia dyrektorowi Instytutu.

Przewiń do góry