Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu posiada wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, który obejmuje wszystkie elementy procesu kształcenia wpływające na zakres i jakość działań studentów, słuchaczy oraz pracowników Uczelni.

System zapewnienia jakości kształcenia obejmuje w szczególności:

1) ocenę procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach i specjalnościach, studiach podyplomowych i kursach dokształcających;

2) przeglądy i doskonalenie programów kształcenia;

3) ocenę jakości kadry dydaktycznej, co do wymogów formalnych, kwalifikacji i kompetencji;

4) ocenę realizacji procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych;

5) ocenę sposobu weryfikacji osiągania efektów kształcenia i ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia;

6) monitorowanie karier zawodowych absolwentów;

7) ocenę dostosowywania kształcenia do strategii regionu i rynku pracy, także z uwzględnieniem wniosków z monitorowania karier absolwentów.

 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia (WSZJK) stanowi część systemu zarządzania jakością ISO 9001, stąd związane z systemem procedury określone są w Księdze Jakości PWSZ w Elblągu, opracowywanej przez Pełnomocnika Rektora ds. systemu zarządzania jakością, a zatwierdzanej przez Rektora.

Opis wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia został przyjęty przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Uchwałą nr 20/2012 z dnia 31 maja 2012r.

W celu zapewnienia i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu są powołane (Zarządzeniem Rektora nr 27/2014 z 12.12.2014 wraz ze zmianą):

1)  Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia – do której zadań należy m.in. opracowywanie procedur w systemie zapewnienia jakości kształcenia, analizowanie sprawozdań Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i inne.

2)  Instytutowe Komisje ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia - do której głównych zadań należy monitorowanie i analiza jakości kształcenia w Instytucie.

Procedury działania Uczelnianej i Instytutowych Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadzono Zarządzeniem Rektora nr 01/2016 z dnia 28.01.2016 wraz ze zmianami.

W ramach wprowadzonego WSZJK ustalono procedury monitorowania realizowanych procesów (Zarządzenie Rektora nr 9/2018 z dnia 05.04.2018 wraz ze zmianami) - w tym procedury ankietyzacji, które szczegółowo określono w Zarządzenie Rektora nr 9/2018 z dnia 05.04.2018.

Ponadto we wszystkich instytutach działają Komisje Programowe powołane przez dyrektorów instytutów. W zakresie ich obowiązków jest m.in.: opracowywanie nowych i korekta aktualnych - zakładanych efektów kształcenia, dla danego kierunku studiów; opracowywanie zmian w programie kształcenia; opiniowanie korekt programowych, zgłaszanych na Senat przez kierownictwo instytutu; weryfikacja i opiniowanie tematów prac dyplomowych, przedkładanych do zatwierdzenia dyrektorowi Instytutu.

Przewiń do góry