Głównym celem działalności Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych jest publikacja prac przyczyniających się do rozwoju naukowego i realizacji procesu dydaktycznego pracowników i studentów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. W szczególności głównym obszarem działalności są monografie naukowe, monografie wieloautorskie, monografie doktorskie i habilitacyjne, skrypty, podręczniki, i czasopisma naukowe.

Oferta merytoryczno-naukowa Wydawnictwa kształtuje się w relacji z obszarami badań i zainteresowań pracowników Uczelni. Profil naukowy określają przede wszystkim zagadnienia z zakresu dyscyplin dziedzin nauk społecznych i humanistycznych. Ponadto tematyka publikacji Wydawnictwa obejmuje także spektrum zagadnień z zakresu dziedzin nauk inżynieryjno-technicznych oraz ścisłych i przyrodniczych.

Pracami Wydawnictwa zajmuje się Zespół ds. Wydawnictw ANS w Elblągu:

  • prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski - Przewodniczący
  • dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni - Redaktor naukowy IE
  • dr Katarzyna Jarosińska-Buriak - Redaktor naukowy IPJ
  • mgr Teresa Jurewicz-Obrzut – Redaktor naukowy IIS
  • dr inż.  Tomasz Samotyjak- Redaktor naukowy  IP
  • inż. Joanna Kuna – Sekretarz

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW:

 Autor/redaktor ubiegający się o wydanie publikacji uwzględnionej w rocznym planie wydawniczym przesyła sekretarzowi plik publikacji w formie elektronicznej w formacie docx. na adres e-mailowy Turn on Javascript!. Równolegle z przesłanym plikiem autor dostarcza do Wydawnictwa podpisany przez redaktora naukowego z właściwego Instytutu oraz Dyrektora Instytutu Formularz zgłoszenia publikacji.

Warunkiem przyjęcia tekstu jest przestrzeganie przez autorów wymogów edytorskich oraz Zasad etyki publikacyjnej obowiązujących w Wydawnictwie Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Właściwe opracowanie każdej pozycji pod względem merytorycznym i językowym należy do obowiązków autora. Tekst powinien być opracowany zgodnie z Wytycznymi edytorskimi.

Szczegółowe zasady działania Wydawnictwa, procedurę wydawniczą i procedurę recenzji określa  Regulamin Wydawnictwa ANS w Elblągu.