Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Instytut Ekonomiczny

Kierunek
Czas trwania
Cena

Instytut Pedagogiczno-Językowy

Kierunek
Czas trwania
Cena

 

Międzyinstytutowe

Kierunek
Czas trwania
Cena

Faktury za usługi edukacyjne

  • Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi wystawia się na podmiot (studenta/słuchacza), z którym zawarto umowę o naukę.
  • Faktura VAT potwierdzająca dokonanie opłaty z tytułu świadczonych przez Uczelnię usług edukacyjnych może zostać wystawiona na pracodawcę jako nabywcę usługi tylko w przypadku, kiedy pracodawca zawrze z Uczelnią umowę cywilnoprawną na świadczenie takich usług na rzecz oddelegowanego pracownika.
  • Dokonanie wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez ANS usług edukacyjnych nie zmienia faktu, że usługobiorcą jest pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz) zostanie wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako "odbiorca".
  • Jeżeli pracodawcą studenta/słuchacza jest szkoła lub przedszkole, które podlega pod gminę, "nabywcą" jest student/słuchacz, "odbiorcą": szkoła lub przedszkole, trzecim podmiotem jest "podatnik": gmina lub miasto.
  • W sprawach dotyczących wystawienia faktur prosimy zwracać się na adres : Turn on Javascript!
Przewiń do góry