Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została wypracowana w 2017 roku przez przedstawicieli środowiska akademickiego oraz Ministerstwa Rozwoju. Początkowo podpisały ją 23 uczelnie, a w 2019 roku podczas Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki do listy sygnatariuszy dołączyło kolejnych 60 instytucji, w tym także  Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu (wcześniej  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu).

„Deklaracja jest wyrazem dobrowolnego zaangażowania się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jego celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju”.

W Deklaracji zawartych jest 12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami.

W każdej z zasad kierowane są oczekiwania wobec uczelni, sygnatariuszy do rozwijania danego obszaru funkcjonowania uczelni w duchu poszanowania środowiska i solidarności społecznej. Wdrażanie zobowiązań Deklaracji zwiększa otwartość świata nauki na współpracę ze środowiskiem gospodarczym, rozwija ofertę dydaktyczną szkół wyższych, a także dopasowuje ją  do aktualnych wyzwań rynku pracy.

DEKLARACJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZELNI [pdf]