Jak zapisać się na studia w ANS w Elblągu?

Nic prostszego! Wystarczy, że będziesz kierował się nastepującymi krokami:

 

KROK 1 - Określ na jakich zasadach zostaniesz przyjęty na studia w ANS w Elblągu.

 

KROK 2 - Prześlij nam skany wymaganych dokumentów.

 

KROK 3 - Poczekaj na informację od nas o wynikach rekrutacji.

 

 

KROK 1 - Zasady przyjmowania na studia

 

Aby rozpocząć proces rekrutacji w pierwszej kolejności ustal na jakich zasadach zostaniesz przyjęty na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu:

 1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
 2. Na zasadach innych, niż obowiązujące obywateli polskich.

 

Do grupy pierwszej zaliczamy osoby, które:

 1. posiadają ważną Kartę Polaka;
 2. udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 3. udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 5. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. korzystający z ochrony czasowej;
 7. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
 8. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 9. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
 10. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów.

 

Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjęci studenci z zagranicy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, którzy:

 • legitymują się jednym z następujących dokumentów:

a) wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

b) świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

c) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

d) świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym - na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw - za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

KROK 2 - Wymagane dokumenty

 

Ubiegając się o przyjęcie na studia w ANS w Elblągu w pierwszej kolejności wypełnij formularz rekrutacyjny dostępny w języku ukraińskim lub rosyjskim. Następnie prześlij nam skany następujących dokumentów (oryginały dostarczysz nam po dostaniu się na wybrany kierunek studiów):

 • podanie do Rektora ANS w Elblągu,
 • oświadczenie dotyczące statusu pobytu w Polsce,
 • przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą , uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:
  • wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
  • świadectwo, inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznane - na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw - za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • 1 fotografia 35x45 mm, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzenie znajomości języka polskiego przez rozmowę telefoniczną, Whatsapp/Skype lub poprzez przesłanie skanu certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego,
 • dowód wpłaty opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości 85 zł, wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia. Podaną kwotę należy przelać na konto:
  • Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
   ul. Wojska Polskiego 1
   82-300 Elbląg
   Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. I O/Elbląg
   PL 21 1090 2617 0000 0006 5200 2942
   SWIFT: WBKPPLPP
   Tytułem: "imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, kierunek studiów"
   

  Jeżeli nie masz 18 lat, niech Twój rodzic wypełni oświadczenie dostępne tutaj.

   

  Czy należy nostryfikować świadectwo?

  Zagraniczne świadectwa dojrzałości legalizowane są w polskich placówkach dyplomatycznych w kraju wydania tych dokumentów.

  Dokumenty podlegają nostryfikacji, jeżeli zostały wystawione przez kraj, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu lub ta umowa przestała obowiązywać. Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty odpowiedni względem miejsca zamieszkania danej osoby lub, jeżeli osoba ta nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce - kurator właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której będzie składany dokument podlegający nostryfikacji.

  Dla osób podejmujących studia w ANS w Elblągu właściwy będzie Kurator Oświaty w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9, tel. 89 52 32 719.

   

  Wymóg nostryfikacji:

  - Białoruś - NIE (umowa dwustronna)

  - Ukraina - NIE (dla „świadectw o pełnym wykształceniu średnim”)

  - Rosja – TAK (wymagane apostille i zaświadczene j.n.)

   

  Rosja - wymagane dokumenty do nostryfikacji (procedura trwa od 14 do 30 dni i jest bezpłatna):

  - oryginał świadectwa (w przypadku Rosji – zalegalizowany klauzulą apostille uzyskaną we własnym kraju + zaświadczenie, że świadectwo upoważnia do wstępu na wszystkie typy wyższych uczelni i uniwersytety);

  - tłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego;

  - wniosek do pobrania i wypełnienia na miejscu w Kuratorium Oświaty.

   

   

  KROK 3 - Informacje dotyczące rekrutacji

   

  Po zakończonym procesie rekrutacji poinformujemy Ciebie mailowo o jej wynikach.

  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z naszym Biurem Informacji Rekrutacyjnej pod nr tel. +48 55 629 05 54 lub e-mail: Turn on Javascript! .

   

   

Przewiń do góry