Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Jak zapisać się na studia w ANS w Elblągu?

 

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 jest zamknięta.

 

 

Nic prostszego! Wystarczy, że będziesz kierował się nastepującymi krokami:

 

KROK 1 - Określ na jakich zasadach zostaniesz przyjęty na studia w ANS w Elblągu.

 

KROK 2 - Dostarcz nam wymagane dokumenty.

 

KROK 3 - Poczekaj na informację od nas o wynikach rekrutacji.

 

 

KROK 1 - Zasady przyjmowania na studia

 

Aby rozpocząć proces rekrutacji w pierwszej kolejności ustal na jakich zasadach zostaniesz przyjęty na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu:

 1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
 2. Na zasadach innych, niż obowiązujące obywateli polskich.

 

Do grupy pierwszej zaliczamy osoby:

 1. posiadające ważną Kartę Polaka, lub którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 2. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 3. którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. posiadające status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. korzystające z ochrony czasowej na terytorium Polski;
 6. którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
 7. będące małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
 9. będące obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami ich rodzin, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadające wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 11. posiadające certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

 

Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjęci studenci z zagranicy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, którzy:

 • legitymują się jednym z następujących dokumentów:

a) wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

b) świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

c) świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

d) świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym - na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw - za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Koszt kształcenia w ANS w Elblągu

Studenci przyjęci na studia stacjonarne w ANS w Elblągu na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie płacą za studiowanie.

Studenci przyjęci na studia na zasadach innych, niż obowiązujące obywateli polskich wnoszą opłatę w zależności od wybranego instytutu. Wysokośc opłat podana jest w Zarządzeniu Rektora ANS w Elblągu

 

KROK 2 - Wymagane dokumenty

 

Ubiegając się o przyjęcie na studia w ANS w Elblągu w pierwszej kolejności wypełnij formularz rekrutacyjny. Następnie dostarcz nam na adres Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, Polska, następujące dokumenty:

 • podanie do Rektora ANS w Elblągu,
 • oświadczenie dotyczące statusu pobytu w Polsce,
 • przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (w przypdaku gdy dokument jest w języku innym niż język polski) świadectwo lub inny dokument, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:
  • wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
  • świadectwo, inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznane - na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw - za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • nostryfikacja świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą , uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia (jeżeli dotyczy),
 • polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • 1 fotografia 35x45 mm, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • potwierdzenie znajomości języka polskiego przez rozmowę telefoniczną, Whatsapp/Skype lub poprzez przesłanie skanu certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego,
 • dowód wpłaty opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości 85 zł, wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia. Podaną kwotę należy przelać na konto:
  • Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
   ul. Wojska Polskiego 1
   82-300 Elbląg
   Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. I O/Elbląg
   PL 21 1090 2617 0000 0006 5200 2942
   SWIFT: WBKPPLPP
   Tytułem: "imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, kierunek studiów

   

  Jeżeli nie masz 18 lat, niech Twój rodzic wypełni oświadczenie dostępne tutaj.

  Jeżeli chcesz się dowiedzieć czy twoje dokumenty są wystarczające do przejścia procesu rekrutacji, prześlij nam ich skany na e-mail: Turn on Javascript!

   

  Czy należy nostryfikować świadectwo?

  Zagraniczne świadectwa dojrzałości legalizowane są w polskich placówkach dyplomatycznych w kraju wydania tych dokumentów.

  Dokumenty podlegają nostryfikacji, jeżeli zostały wystawione przez kraj, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu lub ta umowa przestała obowiązywać. Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty odpowiedni względem miejsca zamieszkania danej osoby lub, jeżeli osoba ta nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce - kurator właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której będzie składany dokument podlegający nostryfikacji.

  Dla osób podejmujących studia w ANS w Elblągu właściwy będzie Kurator Oświaty w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9, tel. 89 52 32 719.

   

  Rosja - wymagane dokumenty do nostryfikacji (procedura trwa od 14 do 30 dni i jest bezpłatna):

  - oryginał świadectwa (w przypadku Rosji – zalegalizowany klauzulą apostille uzyskaną we własnym kraju + zaświadczenie, że świadectwo upoważnia do wstępu na wszystkie typy wyższych uczelni i uniwersytety);

  - tłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego;

  - wniosek do pobrania i wypełnienia na miejscu w Kuratorium Oświaty.

   

   

  KROK 3 - Informacje dotyczące rekrutacji

   

  Po zakończonym procesie rekrutacji poinformujemy Ciebie mailowo o jej wynikach. Decyzja o przyjęciu na studia zostanie wysłana do Ciebie pocztą.

  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 55 629 05 90 lub e-mail: Turn on Javascript! .

   

   

Przewiń do góry