Milion złotych dla PWSZ w Elblągu - "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości"  (2020 r.)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu znalazła się w gronie 15 publicznych uczelni zawodowych, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, tym samym przygotowując ich do podjęcia pracy w regionie.

Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w Konstytucji dla Nauki. Co roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnia maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych - które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów.

W ścisłej współpracy między ministerstwem a środowiskiem akademickim unowocześniamy polskie uczelnie – tak, aby nauka, szkolnictwo wyższe w jak największym stopniu stały się kołem zamachowym rozwoju gospodarczego Polski. Szczególnie ważną misję sprawują uczelnie zawodowe – Konstytucja dla Nauki zdecydowanie podnosi rangę tych uczelni, a wynika to z oczywistych potrzeb polskiej gospodarki, polskiego biznesu i przede wszystkim - polskich studentów” – podkreślił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Uczelnie w konkursie DID są wyłaniane w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Więcej na ten temat na: www.studia.gov.pl.


Plan realizacji przedsięwzięcia

           
Nr zadania Nazwa/rodzaj zadania Cel, któremu służy/w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia Opis planowanego rezultatu Do kogo skierowane jest zadanie Kierunek studiów/ jednostka organizacyjna
1. Doposażenie laboratoriów i pracowni dydaktycznych służących kształceniu praktycznemu w Instytutach: Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego oraz Politechnicznym. Doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych studentów, zwiększenie zakresu zajęć praktycznych. Poszerzenie bazy laboratoryjnej. Podniesienie jakości kształcenia, nabywanie/umacnianie umiejętności praktycznych. Studenci Kierunki studiów:
- Informatyka,
- Budownictwo,
- Inżynieria środowiska,
- Mechanika i budowa maszyn
2.  Doposażenie sal i pracowni dydaktycznych oraz laboratoriów  komputerowych służących kształceniu praktycznemu w Instytutach: Ekonomicznym oraz Pedagogiczno-Językowym. Doskonalenie jakości kształcenia na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie seminariów, prac przejściowych i  laboratoriów. Doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych przez studentów, zwiększenie rozmiarów zajęć praktycznych. Poszerzenie bazy laboratoryjnej. Podniesienie jakości kształcenia, nabywanie/umacnianie umiejętności praktycznych. Studenci Kierunki studiów:
- Administracja,
- Ekonomia,
- Studia menadżersko-prawne 
- Filologia,
- Filologia polska, 
- Logopedia, 
- Pedagogika,
- Pedagogika specjalna,
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
nowy kierunek.
3. Przygotowanie dokumentacji nowych kierunków studiów. Poszerzanie i uelastycznianie oferty dydaktycznej Uczelni, dostosowywanie oferty do potrzeb regionalnego rynku pracy.  Utrzymanie wysokiej zatrudnialności absolwentów Uczelni, tak jaj to miało  miejsce dotychczas, o czym świadczą otrzymywane  premie DID. Studenci Planowane kierunki studiów:
- Filologia angielska
(I i II st.),
 - Doskonalenie kwalifikacji inżynierskich (II st.).
4. Zakup nowoczesnego sprzętu, oprogramowania do Biblioteki i uzupełnienie ,,księgozbioru elektronicznego”. Poszerzenie dostępu do zapasów Internetu: zwiększenie własnej bazy ,,księgozbioru elektronicznego” i uzupełnienie księgozbioru tradycyjnego. Podniesienie jakości kształcenia Studenci, Wszystkie kierunki studiów prowadzone w Uczelni
Nauczyciele akademiccy
5. Modernizacja przegrzewających  się dydaktycznych laboratoriów komputerowych:  instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w  laboratoriach w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego oraz Instytucie Ekonomicznym.  Modernizacja bazy laboratoryjnej. Ograniczenie uciążliwości przebywania w niektórych dydaktycznych laboratoriach komputerowych i zabezpieczenie komputerów przed awariami. Studenci, Studenci  kierunków studiów:
Nauczyciele akademiccy - Informatyka,
  - Administracja,
  - Ekonomia,
  - Studia menadżersko-prawne 
6 Utworzenie Pracowni Przedsiębiorczości oraz doposażenie w nowoczesne technologie Biura Promocji i Współpracy Zagranicznej (BPiWZ). Dodanie do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości środowiska wspomagające kwalifikacje społeczne przedsiębiorczość. Poszerzenie bazy dydaktycznej. Podniesienie jakości kształcenia, nabycie/zwiększenie umiejętności praktycznych w grupie kompetencji społecznych. Studenci Wszystkie kierunki studiów prowadzone w Uczelni.
Uzupełnienie oprzyrządowania BPiWZ w części służącej przygotowywaniu materiałów promujących Uczelnie. Umożliwienie przygotowywania bardziej profesjonalnej promocji Uczelni. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
    Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej.