Wybrani przedstawiciele Samorządu Studenckiego tworzą Radę Studentów Uczelni, która jest jedynym, niezależnym i apolitycznym reprezentantem ogółu studentów. Na czele Rady Studentów stoi Przewodniczący. Rada Studentów to grupa kilkunastu osób, która z wielkim zaangażowaniem stara się, by studiowało się ciekawiej i przyjemniej.

Działa w imieniu wszystkich żaków, czuwa, by przestrzegano praw studentów, pomaga w uzyskiwaniu pomocy materialnej, reprezentuje interesy studenckie w kontaktach z Zarządem Uczelni. Uczestniczy w posiedzeniach Senatu i rożnych komisjach uczelnianych i instytutowych, dzięki czemu ma wpływ na pracę uczelni w rożnych aspektach, np. opiniuje programy kształcenia i tok studiów, wysokość stypendiów i zapomóg.

więcej informacji