Sposób zmiany uczelni na poziomie ogólnym opisuje Ustawa o Nauce i Szkolnictwie Wyższym,  warunki przeniesienia na poziomie szczegółowym opisuje &17 Regulaminu Studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Najważniejsze fakty:

1. Student może być przyjęty na studia w wyniku przeniesienia z innej uczelni krajowej lub zagranicznej, jeśli uzyska zgodę Rektora oraz otrzyma potwierdzenie wypełnienia wszystkich obowiązków obowiązujących w uczelni, w której studiował.

2. Student przyjęty z innej uczelni krajowej lub zagranicznej otrzymuje legitymację studencką oraz zawiadomienie o wpisie na listę studentów w wyniku przeniesienia. W zawiadomieniu są określone semestry zaliczone oraz są wyszczególnione różnice programowe i terminy ich uzupełnienia.

3. W przypadku, gdy student nie zaliczył różnic programowych w wyznaczonym terminie, dyrektor instytutu może na wniosek studenta wyrazić zgodę na wpis z niedoborem punktów na semestr kolejny lub wnioskuje do rektora o skreślenie studenta z listy studentów.