W roku akademickim 2023/2024 (zgodnie z nowym brzmieniem art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązującym od 1 października 2023 r., wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne nie przekracza 1,6 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) o stypendium socjalne może się ubiegać student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.294,4 zł (netto).