Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko:

Obsługa kancelaryjna w ANS w Elblągu w  - praca w 1/2 etatu

Praca na czas określony do 31.12.2022 r. - w ramach projektu „Startup House IV – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

 

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 

 1. Znajomość obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i innych aktów normatywnych dotyczących wykonywanych zadań.
 2. Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu ANS w Elblągu.
 3. Obsługa kancelaryjna na rzecz przedsiębiorstw inkubowanych w zakresie obsługi procesu wsparcia projektowego.
 4. Prowadzenie obsługi kancelaryjnej przedsiębiorstw inkubowanych związanych z prowadzoną działalnością.
 5. Obsługa korespondencji przychodzącej przedsiębiorstw oraz jej segregowanie, ewidencjonowanie i przekierowywanie.
 6. Świadczenie wsparcia w zakresie wyszukiwania informacji oraz przygotowywania dokumentacji związanych z prowadzoną działalnością firm inkubowanych.
 7. Udzielanie informacji interesariuszom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych jednostek organizacyjnych Uczelni.
 8. Wykonywanie innych zadań wynikających z realizacji projektu
 

 

Wymagania konieczne 

 1. Wykształcenie średnie/wyższe.
 2. Bardzo dobra znajomość Pakietu Office.
 3. Umiejętność pracy w zespole, wysoką kulturę osobistą.

 

Wymagane dokumenty 

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych.
 4. Kopie dyplomów.

 

 

należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lipca 2022r. w Dziale Spraw Pracowniczych ANS w Elblągu, ul Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg (pok. 212) lub mailem na adres Turn on Javascript!

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone miesiąc po rozstrzygnięciu konkursu lub odesłane kandydatom na ich życzenie.