Oferta pracy na stanowisko INSPEKTOR OCHRONY MIENIA w grupie pracowników obsługi w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony 12 miesięcy.

Wymagania stawiane kandydatom:

  1. Wykształcenie min. zawodowe
  2. Umiejętność pracy w zespole
  3. Dyspozycyjność
  4. Niekaralność

 

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

  1. Dozór chronionego obiektu i mienia
  2. Dozór i kontrola terenu na zewnątrz obiektu

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

  1. CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
  2. List motywacyjny
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 20 września 2023 roku.

Miejsce składania dokumentów:

Dział Spraw Pracowniczych , pok. 205 lub pok. 208

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Planowany termin zatrudnienia październik 2023 r. 

 

Rektor ANS w Elblągu         

dr inż. Jarosław Niedojadło, profesor uczelni