Konkurs na stanowisko wykładowcy specjalisty w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu

 

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy specjalisty w pełnym wymiarze czasu pracy  1 etat

 

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie wczesnej edukacji, w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina pedagogika, ukończony drugi kierunek lub studia podyplomowe z informatyki, zarządzania projektami.
 2. Co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy na stanowisku nauczyciela wczesnej edukacji i informatyki w szkole podstawowej, realizatora i edukatora w projektach dotyczących rozwijania kompetencji uczniów w dziedzinie nauk matematycznych i informatycznych (programowania, kodowania), prowadzenia zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii w klasach I-III.
 3. Pozostawanie czynnym nauczycielem.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Prowadzenie zajęć dla studentów uczelni wyższych z metodyki matematyki.
 2. Organizacja i prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów uczelni wyższych.
 3. Ukończone dodatkowe formy doskonalenia zawodowego.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko wykładowcy specjalisty w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 4. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej i organizacyjnej,
 5. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
 6. Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy
  z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk do pobrania),
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko wykładowcy specjalisty w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu (druk do pobrania),
 8. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 18 sierpnia 2022 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego, pokój nr 11, tel.: 55 6290700; 55 6290701

ANS w Elblągu, ul. Czerniakowska 22, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu  22  sierpnia 2022 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

 

Rektor ANS w Elblągu

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni