Wymiar czasu pracy  w wymiarze pełnego etatu, na pierwszym miejscu pracy

Podstawa nawiązania stosunku pracy i  przewidywany czas zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony dwóch lat z możliwością przedłużenia.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2023 r.

Miejsce wykonywania pracy: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Termin, forma i miejsce złożenia aplikacji: Dokumenty należy złożyć do Instytutu Politechnicznego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, Al. Grunwaldzka 137, 82-300 Elbląg lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 26.06.2023 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu  29.06. 2023 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem powołania na stanowisko  wykładowcy jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu ANS w Elblągu.

 

Opis oferty pracy

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu Politechnicznego ANS w Elblągu, w tym z przedmiotów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.

Po dwóch latach przewiduje się weryfikację osiągnięć dydaktycznych.Pozytywna ocena spowoduje przedłużenie zatrudnienia o dalsze dwa lata. Po ponownej ocenie możliwie będzie zatrudnienie na czas nieokreślony.

 

Wymagane doświadczenie i kwalifikacje

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami ) oraz spełniające następujące wymagania:

 

 • wykształcenie magisterskie oraz minimum wykształcenie wyższe
  w zakresie kosmetologii;
 • wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług kosmetycznych (min. 10 lat);
 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie zabiegów kosmetycznych/kosmetologicznych potwierdzone certyfikatami;
 • doświadczenie dydaktyczne, jako nauczyciel z zakresu technik kosmetycznych;

Mile widziane dodatkowe kwalifikacje w zakresie dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

                                                                      

Wymagane dokumenty

 

 1. Zgłoszenie kandydata do konkursu - podanie (kierowane do JM Rektora ANS w Elblągu);
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; (do pobrania)
 3. Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie
  i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami);
 1. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; (do pobrania)
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Politechnicznym ANS w Elblągu; (do pobrania)
 2. Oświadczenie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; (do pobrania)
 3. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w tym w szczególności kwalifikacje w zakresie języka obcego, osiągnięcia naukowe i organizacyjne oraz inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne przy rozstrzygnięciu konkursu.