Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. zamówień w grupie pracowników administracji w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony 12 miesięcy.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych.
 2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w zamówieniach publicznych (preferowane po stronie Zamawiającego).
 3. Ukończone kursy z zakresu Prawa zamówień publicznych.
 4. Wykształcenie wyższe.
 5. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych – zwłaszcza MS Office (word, excel).
 6. Samodzielność oraz dobra organizacja pracy.
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 

Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
w zakresie uregulowanym wewnętrznymi aktami normatywnymi i zewnętrznymi przepisami prawa w szczególności ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zamówień powyżej 130000zł) oraz w realizacji zamówień w ramach projektów finansowanych ze środków UE, wymagających poszerzonej wiedzy w zakresie wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków projektu, w tym:

 • przygotowywanie i dokonywanie odpowiednich ogłoszeń wymaganych ustawą - Prawo zamówień publicznych,
 • sporządzanie Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz innych odpowiednich druków związanych z procedurą zamówień publicznych,
 • przygotowywanie oraz prowadzenie korespondencji z wykonawcami oraz Urzędem Zamówień Publicznych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie wyjaśnień i zmian dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,
 • przyjmowanie i weryfikacja ofert Wykonawców,
 • sporządzanie protokołów ZP,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • obsługa komunikacji elektronicznej z Wykonawcami.

Przygotowywanie projektów zamówień, umów.

Kontrola realizacji zobowiązań powstałych w wyniku udzielonych zamówień na podstawie ustawy – Prawo zamówieniach publicznych.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. CV (ewentualnie z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 2. list motywacyjny
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. w przypadku dodatkowych kwalifikacji, ukończonych kursów lub szkoleń kserokopie stosownych zaświadczeń;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 23 marca 2022 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dział Zamówień Publicznych, tel.: 55 6290553

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 marca 2022 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
Planowany termin zatrudnienia kwiecień 2022 r. 

 

 

                                                                                                Rektor ANS w Elblągu         

                                                                                         dr inż. J. Niedojadło, profesor uczelni