Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie:
  - co najmniej tytułu doktora lub doktora inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (obecna klasyfikacja dyscyplin) lub dyscyplinie informatyka w obszarze nauk technicznych (poprzednia klasyfikacja dyscyplin), oraz osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych.
 2. Wymagana wiedza z zakresu: programowanie, sztuczna inteligencja.
 3. Dorobek naukowy z okresu ostatnich pięciu lat.
 4. Doświadczenie zawodowe w zawodzie inżyniera informatyka.
 5. Preferowani będą kandydaci, dla których Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko adiunkt w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego ANS w Elblągu.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania).
 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej.
 4. Kopia dyplomu nadania tytułu zawodowego.
 5. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego.
 6. Wykaz recenzowanych publikacji kandydata z podaniem wydawnictwa, roku publikacji i liczby stron, dorobku naukowego
 7. Wykaz osiągnięć dydaktycznych lub zawodowych.
 8. Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk do pobrania).
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu adiunkta w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego ANS w Elblągu,
 10. Oświadczenie, czy ANS w Elblągu będzie/nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (druk do pobrania).
 11. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 17 lutego 2023 r.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego, pokój nr 203, tel.: 55 6290750; 55 6290751

ANS w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 22 lutego 2023 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem zatrudnienia na stanowisko adiunkta jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu ANS w Elblągu, czym limitowany jest termin zatrudnienia.