Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko administrator sieci w grupie pracowników administracji w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony 12 miesięcy.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 1. Bardzo dobra znajomość systemów Windows, Windows Server
 2. Dobra znajomość systemów z rodziny Linux
 3. Dobra znajomość Microsoft Active Directory
 4. Podstawowa znajomość technologii wirtualizacji opartych o Hyper-V oraz VMware
 5. Podstawowa znajomość Microsoft Exchange
 6. Podstawowa znajomość zagadnień sieciowych LAN, VPN, TCP/IP, DHCP, DNS, FTP
 7. Dobra znajomość baz danych Microsoft SQL, MariaDB, PostgreSQL
 8. Podstawowa znajomość bazy danych Oracle
 9. Znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej
 10. Dobra organizacja swojej pracy oraz sumienność przy wykonywaniu zadań
 11. Mile widziana wiedza z zakresu obsługi/konfiguracji: FortiGate, FortiMail, FortiAnalyzer, Veeam, AzureAD
 12. Mile widziana znajomość systemów USOS, Sage Symfonia ERP, QNT Kadry i Płace
 13. Preferowane wykształcenie wyższe

 

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 

 1. Utrzymywanie ciągłości pracy systemów informatycznych
 2. Rozwój i utrzymanie infrastruktury w środowisku Windows Server oraz Linux
 3. Utrzymywanie i rozwój infrastruktury sieciowej
 4. Wsparcie użytkowników w zakresie IT - bezpośrednie / telefoniczne / zdalne
 5. Monitorowanie, wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sieci, serwerów i systemów informatycznych
 6. Zarządzanie usługami Microsoft 365
 7. Zarządzanie serwisami Uczelni

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 2. list motywacyjny
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. w przypadku dodatkowych kwalifikacji, ukończonych kursów lub szkoleń kserokopie stosownych zaświadczeń;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 31 października 2022 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dział Spraw Pracowniczych , pok. 205

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 listopada 2022 roku.

             Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

        Planowany termin zatrudnienia listopad 2022 r. 

 

 

                                                                                                Rektor ANS w Elblągu         

                                                                                         dr inż. J. Niedojadło, profesor uczelni