Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko młodszego bibliotekarza w Bibliotece ANS w Elblągu w grupie pracowników administracji w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony 12 miesięcy.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane studia z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
 2. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych – zwłaszcza MS Office (word, excel).
 3. Łatwość w komunikacji, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 4. Samodzielność oraz dobra organizacja pracy.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Kreatywność, zdyscyplinowanie, dokładność.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość systemów bibliotecznych.
 2. Umiejętność poszukiwania i selekcji informacji.
 3. Dobra znajomość języka angielskiego.

 

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 1. Praca w wypożyczalni i czytelni.
 2. Udzielanie informacji w oparciu o katalog biblioteczny.
 3. Nadzór i ochrona nad księgozbiorem.
 4. Obsługa czytelników z wykorzystaniem programu bibliotecznego SOWA SQL.
 5. Kompleksowe opracowywanie zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi standardami.
 6. Przyjmowanie i realizacja zamówień w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
 7. Prace w zakresie melioracji zbiorów oraz baz danych.
 8. Utrzymywanie porządku na półkach w obrębie księgozbioru z wolnego dostępu.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. CV (ewentualnie z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. w przypadku dodatkowych kwalifikacji, ukończonych kursów lub szkoleń kserokopie stosownych zaświadczeń;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 24 października 2023 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biblioteka ANS w Elblągu , tel.: 55 62905531;

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Al. Grunwaldzka 137, 82-300 Elbląg

II piętro, pok. 125 (wejście z tyłu budynku)

Dokumenty proszę składać osobiście.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 27 października 2023 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Planowany termin zatrudnienia listopad 2023 r. 

 

      Rektor ANS w Elblągu         

dr inż. J. Niedojadło, profesor uczelni