Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Instytucie Politechnicznym

Wymiar czasu pracy  w wymiarze pełen etat, na pierwszym miejscu pracy.

Podstawa nawiązania stosunku pracy i  przewidywany czas zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony dwóch lat z możliwością przedłużenia.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2023 r.

Miejsce wykonywania pracy: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Termin, forma i miejsce złożenia aplikacji: Dokumenty należy złożyć do Instytutu Politechnicznego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, Dziekanat Instytutu Politechnicznego, Al. Grunwaldzka 137, 82-300 Elbląg lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 21.05.2023 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu  25.05.2023 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
Warunkiem powołania na stanowisko  adiunkta jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu ANS w Elblągu.

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu

Opis oferty pracy

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu Politechnicznego ANS w Elblągu, w tym z przedmiotów: Fizjoterapia w kosmetologii, Masaż leczniczy, Techniki masażu w modelowaniu ciała.

Oczekujemy, że kandydat będzie rozwijał się naukowo w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych.

Po dwóch latach przewiduje się weryfikację osiągnięć dydaktycznych i naukowych.Pozytywna ocena spowoduje przedłużenie zatrudnienia na czas nieokreślony.

 

Wymagane doświadczenie i kwalifikacje

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami ) oraz spełniające następujące wymagania:

 • stopień doktora  w dyscyplinie nauk: nauki medyczne lub nauki o zdrowiu lub nauki o kulturze fizycznej
 • wieloletnie (ponad 20 letnie) doświadczenie w pracy na stanowisku fizjoterapeuty
 • doświadczenie dydaktyczne (ponad 10 letnie), w tym w zakresie dydaktyki akademickiej
 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie fizjoterapii potwierdzające rozwój zawodowy kandydata

 

Wymagania językowe

język polski – poziom ojczysty lub płynny
język angielski – poziom dobry lub płynny

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie kandydata do konkursu - podanie (kierowane do JM Rektora ANS w Elblągu);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; (do pobrania)
 4. Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie
  i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami);
 1. Wykaz dorobku naukowego, w tym publikacyjnego (min. 5 ostatnich lat);
 1. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; (do pobrania)
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu na stanowisko profesora w Instytucie Politechnicznym ANS w Elblągu. (do pobrania)