Rektor Akademii Nauk Społecznych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko samodzielny referent w grupie pracowników administracji w dziekanacie Instytutu Politechnicznego,  w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania stawiane kandydatom:

- minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym

- wykształcenie wyższe min. licencjat

- bardzo dobra znajomość MS Office

- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

- bardzo dobra organizacja pracy własnej

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość Ustawy o Szkolnictwie Wyższym i Nauce

- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

- kompleksowa obsługa studentów w obszarach wynikających z procesu dydaktycznego i toku studiów

- prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów na podstawie obowiązujących przepisów

-sporządzanie raportów i obowiązujących sprawozdań

- prowadzenie - korespondencji, archiwum dokumentacji zadań, nadzór nad obiegiem dokumentów, rejestr pism przychodzących i wychodzących

- obsługa pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni w zakresie związanym z realizowanym przez nich procesem dydaktycznym

- bieżąca obsługa spraw biurowych, wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, związanych z funkcjonowaniem jednostki.

 Wykaz wymaganych dokumentów:

1)       CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

3)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4)       w przypadku dodatkowych kwalifikacji, ukończonych kursów lub szkoleń kserokopie stosownych zaświadczeń;

5)       podpisana klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 26 września 2022 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Politechnicznego , tel.: 55 6290601;

ANS w Elblągu, Al. Grunwaldzka 137 , 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu  29 września 2022 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Planowany termin zatrudnienia  3 październik 2022 r.