Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie tytułu zawodowego inżyniera zdobytego na studiach o kierunku informatyka i tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub matematyka (obecna klasyfikacja dyscyplin) lub dyscyplinie informatyka w obszarze nauk technicznych lub matematyka (poprzednia klasyfikacja dyscyplin).
 2. Doświadczenie zawodowe w wprowadzeniu zajęć dydaktycznych.
 3. Certyfikat aktywnego instruktora CISCO (Certificate of Participation).
 4. Uprawnienia trenera do prowadzenia autoryzowanych szkoleń:
  a. CCNA R&S (Introduction to Networks, Routing and Switching Essentials, Scaling Networks i Connecting Networks) lub CCNAv7 (Switching, Routing, and Wireless Essentials; Enterprise Networking, Security and Automation),
  b. CCNA Security, CCNA Cybersecurity Operations,
  c. CCNP (CCNP ROUTE, CCNP SWITCH i CCNP TSHOOT) or CCNP Enterprise (Core Networking i Advanced Routing).
 5. Egzaminy certyfikujące i aktualny certyfikat międzynarodowy LPIC-1 Linux Professional Institute.
 6. Preferowani będą kandydaci, dla których PWSZ w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego PWSZ w Elblągu,
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
4. Kopia dyplomu nadania tytułu zawodowego,
5. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk do pobrania),
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego
PWSZ w Elblągu,
7. Oświadczenie, czy PWSZ w Elblągu będzie/nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (druk do pobrania),
8. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 4 września 2020 roku.
Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.


Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego, pokój nr 203,
PWSZ w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,
82-300 Elbląg
tel.: 55 6290750; 55 6290751

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 11 września 2020 roku.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
Warunkiem powołania na stanowisko wykładowcy jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu PWSZ w Elblągu, czym limitowany jest termin zatrudnienia.


Rektor PWSZ w Elblągu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk