Konkurs na stanowisko profesora w Instytucie Politechnicznym ANS w Elblągu

 

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko profesora w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,58 etatu) na czas określony dwóch lat z możliwością przedłużenia.

 

Opis oferty pracy:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu Politechnicznego ANS w Elblągu, w tym z przedmiotów: Fizjologia, Patofizjologia. Oczekujemy, że kandydat będzie inicjował rozwój naukowy nauczycieli akademickich, w celu uzyskania przez nich kolejnych stopni naukowych. Po dwóch latach przewiduje się weryfikację osiągnięć dydaktycznych. Pozytywna ocena spowoduje przedłużenie zatrudnienia o dalsze dwa lata. Po ponownej ocenie możliwie będzie zatrudnienie na czas nieokreślony.

 

Wymagane doświadczenie i kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami ) oraz spełniające następujące wymagania:

 • tytuł profesora w dyscyplinie nauk: nauki medyczne lub weterynaria,
 • wieloletnie (ponad 12 letnie) doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej na kierunkach medycznych i/lub nauk o zdrowiu,
 • dorobek publikacyjny z dziedziny nauk medycznych i/lub nauk o zdrowiu, w tym zwłaszcza w wysoko punktowanych czasopismach,
 • osiągnięcia organizacyjne (w tym zwłaszcza w zakresie organizacji procesu dydaktycznego).

Wymagania językowe:

 • język polski – poziom ojczysty lub płynny,
 • język angielski – poziom dobry lub płynny.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Zgłoszenie kandydata do konkursu - podanie (kierowane do JM Rektora ANS w Elblągu);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Wykaz dorobku naukowego, w tym publikacyjnego (min. 5 ostatnich lat);
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; (do pobrania)
 5. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; (do pobrania)
 6. Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami);
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu na stanowisko profesora w Instytucie Politechnicznym ANS w Elblągu. (do pobrania)

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 28 sierpnia 2022 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dział Spraw Pracowniczych

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 5 września 2022 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem powołania na stanowisko profesora jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu ANS w Elblągu

 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2022 r.

 

Rektor ANS w Elblągu

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni