Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej w Instytucie Politechnicznym

 

Wymiar czasu pracy:  w wymiarze powyżej 0,5 etatu, na pierwszym miejscu pracy.

Podstawa nawiązania stosunku pracy i  przewidywany czas zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony dwóch lat z możliwością przedłużenia.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2023 r.

Miejsce wykonywania pracy: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Termin, forma i miejsce złożenia aplikacji: Dokumenty należy złożyć do Instytutu Politechnicznego Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, Dziekanat Instytutu Politechnicznego, Al. Grunwaldzka 137, 82-300 Elbląg lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 24.08.2023 roku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu  28.08. 2023 roku.

 

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem powołania na stanowisko adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu ANS w Elblągu.

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu

 

Opis oferty pracy

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu Politechnicznego ANS w Elblągu, w tym z przedmiotów: Materiały budowlane, Nowoczesne kierunki w technologii betonu, pracy dyplomowych inżynierskich na kierunku budownictwo.

Oczekujemy, że kandydat będzie rozwijał się naukowo w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych.

Po dwóch latach przewiduje się weryfikację osiągnięć dydaktycznych i naukowych.Pozytywna ocena spowoduje przedłużenie zatrudnienia na czas nieokreślony.

 

Wymagane doświadczenie i kwalifikacje

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami ) oraz spełniające następujące wymagania:

 • minimum stopień doktora  w dyscyplinie nauk inżynieria lądowa, geodezja i transport
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie dydaktyki akademickiej
 • umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych z zakresu materiałów budowlanych i mechaniki gruntów, w tym np. prasy hydraulicznej we wszystkich zakresach jej pracy, maszyny wytrzymałościowej do badań konstrukcji żelbetowych, aparatu skrzynkowego do ścinania gruntów, automatycznego konsolidometru (potwierdzone oświadczeniem)
 • posiadanie uprawnień do obsługi suwnicy do 1 tony
 • dorobek publikacyjny z zakresu w dyscypliny nauk inżynieria lądowa, geodezja i transport

 

Wymagania językowe

język polski – poziom ojczysty lub płynny

język angielski – poziom dobry lub płynny

                                                                     

Wymagane dokumenty

 

 1. Zgłoszenie kandydata do konkursu - podanie (kierowane do JM Rektora ANS w Elblągu);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; (do pobrania)
 4. Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie
  i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami);
 5. Wykaz dorobku naukowego, w tym publikacyjnego;
 6. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; (do pobrania)
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu na stanowisko profesora w Instytucie Politechnicznym ANS w Elblągu. (do pobrania)
 8. Oświadczenie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (do pobrania).