Konkurs na stanowisko asystenta

w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu

 

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina psychologia, specjalizacja z psychologii klinicznej.

Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami zakresie nauczania przedmiotów: psychologia procesów poznawczych, neuropsychologia kliniczna, diagnostyka neuropsychologiczna, trening interpersonalny. Dorobek naukowy w zakresie psychologii oraz praktyczne doświadczenie w pracy poza uczelnią wyższą, wskazane w pracy diagnostyczno-rehabilitacyjnej z pacjentami.

 1. Preferowane wskazanie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 4. Wykaz recenzowanych publikacji kandydata z podaniem wydawnictwa, roku publikacji
  i liczby stron,
 5. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej i organizacyjnej,
 6. Kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra,
 7. Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy
  z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk do pobrania),
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu (druk do pobrania),
 9. Oświadczenie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk do pobrania),
 10. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
  i osiągnięcia.

 

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 22 lutego 2024 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego, pokój nr 11, tel.: 55 6290700; 55 6290701

ANS w Elblągu, ul. Czerniakowska 22, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu  23 lutego 2024 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem powołania na stanowisko asystenta jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu ANS
w Elblągu, czym limitowany jest termin zatrudnienia.

                                                                                                     Rektor ANS w Elblągu

                                                                                    dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni