Konkurs na stanowisko wykładowcy specjalisty w Instytucie Politechnicznym ANS w Elblągu

 

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy specjalisty w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony dwóch lat z możliwością przedłużenia.

 

Opis oferty pracy:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu Politechnicznego ANS w Elblągu, w tym z przedmiotów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej. Po dwóch latach przewiduje się weryfikację osiągnięć dydaktycznych. Pozytywna ocena spowoduje przedłużenie zatrudnienia o dalsze dwa lata. Po ponownej ocenie możliwie będzie zatrudnienie na czas nieokreślony.

 

Wymagane doświadczenie i kwalifikacje:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami ) oraz spełniające następujące wymagania:

 • wykształcenie magisterskie oraz minimum wykształcenie wyższe w zakresie kosmetologii;
 • wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług kosmetycznych (min. 15 lat), w tym jako wykształcony kosmetolog (min. 10 lat);
 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie zabiegów kosmetycznych/kosmetologicznych potwierdzone certyfikatami, w tym z zakresu masażu liftingującego oraz wizażu i stylizacji również makijażu permanentnego;
 • ukończony kurs pedagogiczny;
 • doświadczenie dydaktyczne, jako nauczyciel z zakresu technik kosmetycznych (min. 3 lata).

Mile widziane dodatkowe kwalifikacje z zakresu ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Zgłoszenie kandydata do konkursu - podanie (kierowane do JM Rektora ANS w Elblągu);
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; (do pobrania)
 3. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; (do pobrania)
 4. Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zmianami);
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Politechnicznym ANS w Elblągu; (do pobrania)
 6. Oświadczenie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; (do pobrania)
 7. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w tym w szczególności kwalifikacje w zakresie języka obcego, osiągnięcia naukowe i organizacyjne oraz inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne przy rozstrzygnięciu konkursu.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 28 sierpnia 2022 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dział Spraw Pracowniczych

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 5 września 2022 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem powołania na stanowisko wykładowcy specjalisty jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu ANS w Elblągu

 

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2022 r.

 

Rektor ANS w Elblągu

dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni