Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko starszy specjalista ds. infrastruktury uczelni w grupie pracowników administracji w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,5 etatu z możliwością zwiększenia do pełnego etatu)
na czas określony 12 miesięcy.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne: kierunek budownictwo lub inżynieria środowiska.
 2. Mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych.
 3. Wymagana umiejętność posługiwania się programem AutoCAD oraz programem do kosztorysowania np. Norma.
 4. Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność pracy
  w zespole.
 5. Samodzielność oraz dobra organizacja pracy.
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 

 1. Prowadzenie dokumentacji nieruchomości w zakresie: dokumentacji techniczno-budowlanej obiektów.
 2. Prowadzenie ewidencji technicznej: sieci, instalacji i urządzeń w Uczelni.
 3. Prowadzenie ewidencji oraz dokumentacji technicznej inwestycji i remontów.
 4. Nadzór techniczny nad bieżącą konserwacją i naprawą sieci oraz sprzętu.
 5. Nadzór nad serwisami, przeglądami technicznymi i konserwacjami urządzeń
  i instalacji.

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. w przypadku dodatkowych kwalifikacji, ukończonych kursów lub szkoleń kserokopie stosownych zaświadczeń;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 11 lipca 2023 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dział Spraw Pracowniczych, pok. 205,  tel.: 55 629-05-29;

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 14.07.2023 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Planowany termin zatrudnienia 1 września 2023 r. 

 

 

                                                                                                Rektor ANS w Elblągu         

                                                                                  dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni