Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Ekonomicznym w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony 12 miesięcy.

     Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  2021, poz. 478) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie  w dyscyplinie nauki prawne,

1)        stopnia doktora albo

2)        tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego oraz znaczących osiągnieć dydaktycznych lub zawodowych.

 1. Biegła znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 2. Preferowani będą kandydaci dla, których PWSZ w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

              Publikacje i udokumentowane sukcesy badawcze w obszarze prawa  finansowego będą dodatkowym argumentem na korzyść kandydata. Osobie zatrudnionej na w/w stanowisku będą powierzone zajęcia dydaktyczne i prace organizacyjne na rzecz Instytutu Ekonomicznego i Uczelni. W szczególności zajęcia dydaktyczne będą dotyczyły finansów publicznych i prawa finansowego, prawa podatkowego , prawa rynków finansowych, prawa dewizowego, prawa zamówień publicznych i bankowości.

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 4. Kopia dyplomu nadania stopnia  doktora albo tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego w dyscyplinie nauki prawne,
 5. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata                   w ramach konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu,
 7. Oświadczenie, że PWSZ w Elblągu będzie/ nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 8. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w tym w szczególności kwalifikacje w zakresie języka obcego, osiągnięcia naukowe i organizacyjne oraz inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne przy rozstrzygnięciu konkursu.

 Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 30 czerwca  2021 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków. Preferowani będą kandydaci dla których PWSZ w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Ekonomicznego , tel.: 55 6290650;

PWSZ w Elblągu, Al. Grunwaldzka 137 , 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 05 lipca 2021 roku.

             Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

        Planowany termin zatrudnienia 01 października 2021 r. 

Istnieje możliwość dalszego zatrudnienia po upływie 12 miesięcy.