Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko referent techniczny w grupie pracowników administracji w Instytucie Politechnicznym w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Wymagania stawiane kandydatom: 

1)    Wykształcenie  min. zasadnicze zawodowe (znajomość podstaw elektrotechniki, elektroniki). 

2)    Posiadanie uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1kv. 

3)    Otwartość w poznawaniu zagadnień technicznych w zakresie nadzoru stanowisk laboratoryjnych. 

4)    Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w grupie osób. 

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie: 

  1. Techniczna obsługa zajęć laboratoryjnych oraz prac badawczych prowadzonych w pracowniach Instytutu. 

  1. Kontrola kompletności wyposażenia w laboratoriach Instytutu. 

  1. Konserwacja elektrotechnicznego i elektronicznego sprzętu laboratoryjnego. 

  1. Wykonywanie pomocy dydaktycznych oraz współudział w budowie stanowiska laboratoryjnych. 

  1. Analiza zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne w laboratoriach technicznych oraz wnioskowanie o ich zakup. 

 Wykaz wymaganych dokumentów: 

1)       CV ; 

2)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

3)       w przypadku dodatkowych kwalifikacji, ukończonych kursów lub szkoleń kserokopie stosownych zaświadczeń; 

4)       podpisana klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 

 

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 30 stycznia  2024 roku. 

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków. 

 

Miejsce składania dokumentów: 

Dział Spraw Pracowniczych , tel.: 55 6290529, 

ANS w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 (pok. 205, 208), 82-300 Elbląg. 

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu). 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 31 stycznia 2024 roku. 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 

Planowany termin zatrudnienia luty 2024 r.  

Istnieje możliwość dalszego zatrudnienia po upływie 12 miesięcy. 

  

Rektor ANS w Elblągu
dr inż. J. Niedojadło, prof. uczelni