Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko samodzielny księgowy w grupie pracowników administracji w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony 12 miesięcy.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne, preferowane ekonomia i finanse
 1. Co najmniej 5-letnie doświadczenie pracy w księgowości , w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT.
 2. Znajomość programu finansowo-księgowego SYMFONIA.
 3. Znajomość ustawy o podatku VAT,  ustawy o rachunkowości.
 4. Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 5. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych – zwłaszcza MS Office (word, excel).
 6. Samodzielność oraz dobra organizacja pracy.
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 

1. Ewidencja operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i zgodnie z planem kont oraz przyjętymi zasadami polityki finansowej Uczelni w tym:

        - ewidencja plików bankowych z wpłatami studentów,

         - ewidencja księgowa wyciągów bankowych,

         - ewidencja zaliczek służbowych,

        - ewidencja i dekretowanie faktur zakupu.

2.  Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, sporządzanie deklaracji VAT.

3. Ewidencjonowanie i analiza należności od studentów z tytułu opłatności za Domy Studenckie.

4. Praca w programie do obsługi studentów.

5. Archiwizowanie dokumentów.

 

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. w przypadku dodatkowych kwalifikacji, ukończonych kursów lub szkoleń kserokopie stosownych zaświadczeń,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 23 lutego 2024 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dział Spraw Pracowniczych, pok. 205, tel.: 55 629-05-29

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 6 marca 2024 roku.

             Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

        Planowany termin zatrudnienia 18 marca 2024 r. 

 

 

                                                                                                Rektor ANS w Elblągu         

                                                                                         dr inż. J. Niedojadło, profesor uczelni