Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Ekonomicznym  PWSZ w Elblągu

 

na podstawie art.116 ust.1  pkt 3 i ust.2 pkt 3, art.117 ust.1 i ust.2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku ( Dz.U. z 2020 roku poz. 85) oraz paragrafu 57 ust.1 pkt 2 i paragrafu 60 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 26 września 2019 roku

 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Ekonomicznym w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 0,7 etatu) na czas nieokreślony.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie  stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki prawne.
 2. Biegła znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.

Publikacje i udokumentowane sukcesy badawcze będą dodatkowym argumentem na korzyść kandydata.

 Osobie zatrudnionej na w/w stanowisku będą powierzone prace  dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Instytutu Ekonomicznego i Uczelni.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 4. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk prawnych,
 5. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 6. Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w paragrafie 54 Statutu PWSZ w Elblągu z dnia 26 września 2019 r. (Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu Nr 44/2019),
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu,
 8. Oświadczenie, czy PWSZ w Elblągu będzie /nie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 9. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w tym w szczególności kwalifikacje w zakresie języka obcego, osiągnięcia naukowe i organizacyjne oraz inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne przy rozstrzygnięciu konkursu.

 Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 29 maja  2020 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Ekonomicznego , tel.: 55 6290650;

PWSZ w Elblągu, ul. Grunwaldzka 137 , 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 5 czerwca  2020 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem powołania na stanowisko  starszego wykładowcy  jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu PWSZ w Elblągu, czym limitowany jest termin zatrudnienia.

 

                                                                                                Rektor PWSZ w Elblągu         

                                                                                           prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk