Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Ekonomicznym w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony 12 miesięcy.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  2022 poz. 574 z późn. zmianami) i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie  stopnia doktora w dyscyplinie nauki prawne/specjalność prawo administracyjne.
 2. Biegła znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 3. ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce.

Publikacje i udokumentowane sukcesy badawcze w specjalności prawo administracyjne będą dodatkowym argumentem na korzyść kandydata. Osobie zatrudnionej na w/w stanowisku będą powierzone prace naukowe , dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Instytutu Ekonomicznego i Uczelni.

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Ekonomicznym ANS w Elblągu,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (do pobrania)
 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 4. Kopia dyplomu nadania stopnia  doktora w dyscyplinie nauki prawne,
 5. Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (do pobrania)
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w ramach konkursu na stanowisko adiunkta w Instytucie Ekonomicznym ANS w Elblągu, (do pobrania)
 7. Oświadczenie, że ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (do pobrania)
 8. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w tym w szczególności kwalifikacje w zakresie języka obcego, osiągnięcia naukowe i organizacyjne oraz inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne przy rozstrzygnięciu konkursu.

 Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 15 lipca 2022 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków. Preferowani będą kandydaci dla których ANS w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Ekonomicznego , tel.: 55 6290650;

ANS w Elblągu, Al. Grunwaldzka 137 , 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 22 lipca  2022 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem powołania na stanowisko  adiunkta  jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu ANS w Elblągu, czym limitowany jest termin zatrudnienia.  Istnieje możliwość dalszego zatrudnienia po upływie 12 miesięcy.