Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w grupie pracowników administracji w wymiarze 0,5 etatu na czas określony 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

1.Wykształcenie:

- zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub

- wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp.

2.Znajomość przepisów prawa dot. służby bhp i p. poż.

3.Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych – zwłaszcza MS Office (word, excel).

4.Wysoko cenione doświadczenie w pracy w służbie bhp.

5.Samodzielność oraz dobra organizacja pracy.

6.Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 

1.Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.Bieżące informowanie kierownictwa Uczelni o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń.

3.Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia i zdrowia pracowników i studentów oraz poprawę warunków pracy.

4.Udział w opracowywaniu planów modernizacji Uczelni oraz ocena założeń i dokumentacji tych modernizacji oraz nowych inwestycji, pod kątem zapewnienia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p. poż.

5.Udział w dochodzeniach powypadkowych i prowadzenie rejestrów tych wypadków.

6.Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dot. bhp i p. poż.

7.Inne obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1.CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),

2.list motywacyjny,

3.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.w przypadku dodatkowych kwalifikacji, ukończonych kursów lub szkoleń kserokopie stosownych zaświadczeń,

5.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 17 kwietnia 2024 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dział Spraw Pracowniczych, pok.205,tel. : 55 629-05-29

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1,82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 19 kwietnia 2024 roku.

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

 

Planowany termin zatrudnienia kwiecień 2024 r.

 

 

Rektor ANS w Elblągu

dr inż. J.Niedojadło, profesor uczelni