Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko: Koordynator projektu w PWSZ w Elblągu - praca w 1/2 etatu

Praca na czas określony do 30 września 2021 roku - w ramach projektu „Zawodowe Zrozumienie Niepełnosprawności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, umowa numer POWER.03.05.00-00-PU39/19-00 z dnia 15 kwietnia 2020r.

 

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 

 1. Znajomość obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i innych aktów normatywnych dotyczących wykonywanych zadań.
 2. Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu PWSZ.
 3. Nadzór i koordynacja prac związanych z realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem.
 4. Prowadzenie bazy danych osobowych uczestników projektu (formularz SL2014).
 5. Nadzór nad harmonogramem płatności po każdym okresie rozliczeniowym.
 6. Pomoc w opracowywaniu okresowych wniosków płatniczych w zakresie realizacji rzeczowej projektu.
 7. Nadzór nad prowadzeniem i archiwizowaniem dokumentacji uczestników projektu (deklaracje, oświadczenia, formularze z danymi osobowymi).
 8. Nadzór nad uprawnieniami dostępu do danych osobowych uczestników projektu.
 9.  Kontrola nad prowadzeniem pełnej dokumentacji projektu.
 10.  Pomoc w opracowaniu umów oraz sporządzanie sprawozdań w ramach wykonywanych zadań.
 11.  Monitorowanie wskaźników produktów i rezultatów.
 12.  Opracowanie ewaluacji projektu.
 13.  Zapewnienie bieżącego kontaktu i opieki nad uczestnikami projektu.

14. Współpraca z Instytucją Pośredniczącą.

15. Wykonywanie innych zadań wynikających z realizacji projektu.

 

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Min 4 lata doświadczenia w kierowaniu projektami UE
 3. Bardzo dobra znajomość dokumentów i wytycznych w ramach POWER, w tym dot. równości szans
 4. Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość potwierdzona certyfikatem metodyki zarządzania projektami: AGILE

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych.
 4. Kopie dyplomów/certyfikatów.

 

 

należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2020r. w Dziale osobowym PWSZ, ul Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg (pok. 212) lub mailem na adres Turn on Javascript!

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone miesiąc po rozstrzygnięciu konkursu lub odesłane kandydatom na ich życzenie.