Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko referent techniczny w grupie pracowników administracji w Instytucie Politechnicznym w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony 12 miesięcy.

Wymagania stawiane kandydatom:

1)    Wykształcenie  min. zasadnicze zawodowe (znajomość podstaw elektrotechniki, elektroniki)

2)    Posiadanie uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1kv

3)    Otwartość w poznawaniu zagadnień technicznych w zakresie nadzoru stanowisk laboratoryjnych;

4)    Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w grupie osób.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

  1. Techniczna obsługa zajęć laboratoryjnych oraz prac badawczych prowadzonych w pracowniach Instytutu.
  2. Kontrola kompletności wyposażenia w laboratoriach Instytutu.
  3. Konserwacja elektrotechnicznego i elektronicznego sprzętu laboratoryjnego.
  4. Wykonywanie pomocy dydaktycznych oraz współudział w budowie stanowiska laboratoryjnych.
  5. Analiza zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne w laboratoriach technicznych oraz wnioskowanie o ich zakup

 Wykaz wymaganych dokumentów:

1)       CV (ewentualnie z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

2)       list motywacyjny;

3)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4)       w przypadku dodatkowych kwalifikacji, ukończonych kursów lub szkoleń kserokopie stosownych zaświadczeń;

5)       podpisana klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 28 lutego  2022 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Politechnicznego , tel.: 55 6290601;

PWSZ w Elblągu, Al. Grunwaldzka 137 , 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 3 marca 2022 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Planowany termin zatrudnienia marzec 2022 r. 

Istnieje możliwość dalszego zatrudnienia po upływie 12 miesięcy.

 

Rektor PWSZ w Elblągu

dr inż. J. Niedojadło, prof. uczelni