Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu

 

PWSZ w Elblągu i Zespół Szkół Ekonomicznych w Elblągu w dniu 9 kwietnia 2008 r. podjęły współpracę w zakresie podnoszenia jakości kształcenia oraz wyrównania szans młodzieży w sferze dostępu do bezpłatnych form edukacji wspierających realizację Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W ramach umowy Uczelnia zobowiązała się do zrealizowania wykładów przez nauczycieli akademickich, wspierania Szkoły w zakresie doradztwa dot. wyboru kierunku studiów dla każdego ucznia oraz do prowadzenia wspólnych inicjatyw studentów PWSZ i uczniów ZSE.

 

11 kwietnia 2013 roku, w ramach istniejącego już porozumienia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała kolejną umowę z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących o utworzenie klasy akademickiej „MENEDŻER ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM”. Zawarte porozumienie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów w zakresie zarządzania, ekonomii, bezpieczeństwa publicznego, uatrakcyjnienie programu nauczania poprzez wprowadzenie elementów edukacji pozaszkolnej (np. wykładów, ćwiczeń, warsztatów), pozostających w zgodzie z podstawą programową oraz dynamiczne poszerzanie treści zajęć dydaktycznych. W utworzonej klasie akademickiej kształcone i pogłębiane będą umiejętności: w zakresie przedmiotów ekonomicznych, wykorzystania wiedzy ekonomicznej w sytuacjach praktycznych, posługiwania się różnorodnymi programami komputerowymi oraz logicznego myślenia.

 

Strona internetowa Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu

 

Plan współpracy Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu z ZSE w Elblągu

Wykłady otwarte - semestr letni, rok. akad. 2011/12

W roku akademickim 2011/2012Sprawozdanie

W roku akademickim 2010/2011Sprawozdanie

W roku akademickim 2009/2010

W roku akademickim 2008/2009