Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu

Porozumienie ma na celu podjęcie wszelkich kroków w kierunku zacieśnienia stosunków między społecznością akademicką PWSZ w Elblągu a społecznością uczniowską ZSTI w Elblągu. Strony zobowiązały się: wspierać wzajemne kontakty obu społeczności, jak również wizyty organizacji (szkolnych, uczelnianych) reprezentujących naukę, kulturę oraz sport; wspierać inicjatywy dążące do współpracy oświatowej, w tym szczególnie zacieśnienie relacji edukacyjnych tak, aby młodzież ponadgimnazjalna pogłębiała swoją wiedzę o doświadczenia akademickie. 

Dzięki zawarciu umowy uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu będą mogli dołączyć do studenckich kół naukowych oraz brać udział w akademickich wykładach. Każdy uczeń będzie miał również możliwość uczestnictwa w kursach informatycznych kończących się certyfikatami w ramach istniejących na Uczelni akademiach (Cisco, Microsoft). PWSZ w Elblągu w ramach umowy zobowiązuje się do merytorycznej pomocy w opracowaniu programów edukacyjnych szczególnie dla profili zawodowych na kierunku informatyka, teleinformatyka i elektronika oraz merytorycznej pomocy uczniom w przygotowaniu do uzyskania dyplomów potwierdzających kwalifikacje. Uczelnia podejmie także ścisłą współpracę ze szkołą, w temacie pozyskiwania grantów w ramach projektów unijnych oraz wspólnym realizowaniu projektów (o ile będzie to możliwe) jako partnerzy.

Strona internetowa Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu