Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

Dnia 06 czerwca 2013 roku podczas posiedzenia Senatu PWSZ w Elblągu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, a Zespołem Szkół Ekonomicznych z siedziba w Starogardzie Gdańskim.

Niniejsza umowa ma na celu podniesienie jakości kształcenia oraz wyrównywania szans młodzieży w sferze dostępu do bezpłatnych form edukacji.

W ramach umowy Uczelnia zobowiązała się do wspierania Szkoły w zakresie doradztwa dla uczniów i rodziców dotyczącego wyboru kierunku studiów zgodnie z predyspozycjami uczniów i ich zainteresowaniami oraz zaproszenia uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych do udziału w studenckich imprezach rozrywkowo – rekreacyjno - sportowych oraz konferencjach naukowych, seminariach, wykładach otwartych.

 

Nawiązana współpraca będzie obejmowała w szczególności przedsięwzięcia z zakresu:

  • podjęcia wspólnych inicjatyw studentów i uczniów w zakresie indywidualnego rozwoju uczniów poprzez konferencje dla młodzieży, konkursy, szerzenie wiedzy nt. kontynuacji edukacji w Europie, rynku pracy, biznesu,
  • podjęcia wspólnych inicjatyw studentów PWSZ i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, nawiązania współpracy pomiędzy samorządem studenckim i samorządem uczniowskim w zakresie kształtowania przedsiębiorczości, samorządności i odpowiedzialności obywatelskiej,
  • nawiązania współpracy pomiędzy uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych a członkami Akademickiego Biura Karier PWSZ w celu rozwoju umiejętności  w zakresie planowania i realizacji indywidualnej kariery zawodowej, konkurencyjnych zachowań na rynku pracy, 
  • podjęcia współpracy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych z sekcjami sportowymi PWSZ,
  • wzajemnej promocji oferty edukacyjnej na stronach internetowych obu instytucji oraz wspólnych inicjatyw wspierających strategię rozwoju regionu w sferze wyrównywania szans młodzieży w zakresie dostępu do bezpłatnych form edukacji.

Umowa weszła w życie z dniem podpisania.

Strona internetowa Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Starogardzie Gdańskim