Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych w Elblągu

Dnia 29 stycznia 2009 r. podczas posiedzenia Senatu PWSZ w Elblągu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, a Zespołem Szkół Mechanicznych w Elblągu.

Niniejsza umowa ma na celu podjęcie wszelkich kroków w kierunku zacieśnienia stosunków między społecznością akademicką PWSZ w Elblągu a społecznością uczniowską ZSM 
w Elblągu. Strony zobowiązały się: wspierać wzajemne kontakty obu społeczności, jak również wizyty organizacji (szkolnych, uczelnianych) reprezentujących naukę, kulturę oraz sport; wspierać inicjatywy dążące do współpracy oświatowej, w tym szczególnie zacieśnienie relacji edukacyjnych tak, aby młodzież ponadgimnazjalna pogłębiała swoją wiedzę
o doświadczenia akademickie.

Dzięki zawarciu umowy uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu mogą dołączyć do studenckich kół naukowych oraz brać udział w akademickich wykładach. Każdy uczeń będzie miał również możliwość uczestnictwa w kursach informatycznych kończących się certyfikatami w ramach istniejących na Uczelni akademiach (Cisco, Microsoft). PWSZ 
w Elblągu w ramach umowy zobowiązuje się do merytorycznej pomocy w opracowaniu programów edukacyjnych szczególnie dla profili zawodowych na kierunku informatyka 
i mechatronika oraz merytorycznej pomocy uczniom w przygotowaniu do uzyskania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Uczelnia podejmie także ścisłą współpracę ze szkołą, w temacie pozyskiwania grantów w ramach projektów unijnych oraz wspólnym realizowaniu projektów (o ile będzie to możliwe) jako partnerzy.

 

Obecnie Uczelnia i Szkoła realizuje projekt unijny "Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka" w ramach, którego około 100 uczniów uczestniczy w kursach informatycznych, wykładach otwartych
i warsztatach z udziałem przedstawicieli dużych firm informatycznych.

 

Strona internetowa Zespołu Szkół Mechanicznych