•  

  Regulamin dyplomowania w Instytucie Ekonomicznym (Uchwała Nr 44/2022 Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu z dnia 30 czerwca 2022 r.)

  Regulamin antyplagiatowy - Zał. do Zarządzenia Nr 06/2019 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 19 lutego 2019r.

  Zasady wykonywania prac dyplomowych w Instytucie Ekonomicznym ANS w Elblągu - Załącznik Nr 1 do Regulaminu dyplomowania

  Sposób formatowania prac dyplomowych w Instytucie Ekonomicznym ANS w Elblągu - Załącznik Nr 2 do Zasad wykonywania prac dyplomowych
  Nowa strona tytułowa pracy dyplomowej - plik(aktualizacja: 1.02.2024r.)

   

  Zarządzenie Rektora w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementów do dyplomu - treść, ZASADY
  (aktualizacja: 10.10.2023r.)

  • katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu - druk
  • formularz osiągnięć studenta (student składa w dziekanacie) - druk
  • Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym - druk

   

  WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

  • Uzyskanie zaliczenia z całego toku studiów.
  • Pobranie ze strony internetowej dokumentów:
  • Wypełnienie wyżej wymienionych druków przez studenta oraz uzyskanie pisemnej opinii prowadzącego pracę dyplomową o dopuszczeniu jej do obrony (patrz góra drugiej strony podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego).
  • Przed umieszczeniem pracy w systemie APD należy sprawdzić czy temat pracy dyplomowej jest ZGODNY z tematem na Państwa pracy. Jeżeli temat się różni (były wprowadzone jakiekolwiek zmiany) należy niezwłocznie złożyć w dziekanacie podanie z prośbą o zmianę tematu pracy dyplomowej wraz z podpisem promotora.
  • Złożenie podania wraz z załącznikami, oświadczenie o prawach autorskich, oświadczenie do Zarządzenia Nr 06/2019, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie pracy dyplomowej, STUDENT DRUKUJE PRACĘ DYPLOMOWĄ POBRANĄ Z SYSTEMU APD ZE STRONY www.apd.pwsz.elblag.pl ZAWIERAJĄCĄ NUMERY KONTROLNE STRON (znajdujące się w lewym dolnym rogu) w jednym egzemplarzu - drukowanym dwustronnie i zbindowanym w miękkiej oprawie, które zostają dołączone do akt osobowych studenta i przekazane do archiwum).
  • Wprowadzenie pracy dyplomowej wraz załącznikami do Systemu Archiwum Prac Dyplomowej na stronie www.ans-elblag.pl wg instrukcji. Proszę zwrócić szczególną uwagę na zasady nazywania plików z pracą (info w instrukcji str. 3)
  • Pracownik Dziekanatu IE wylicza średnią ważoną ocen z całego toku studiów oraz uzupełnia podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

  OPŁATY:

  Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 poz. 1861 ze zm.): Uczelnia nie pobiera opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu wraz z ich dwoma odpisami.

  Jednakże na podstawie Zarządzenia 34/2020 Rektora PWSZ w Elblągu (obecnie ANS w Elblągu) z dnia 28 maja 2020 r. opłata za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu lub suplementu w języku angielskim oraz duplikatu dyplomu lub suplementu wynosi 20 zł.

   

  DYPLOM I SUPLEMENT

  Zgodnie z § 10 Zarządzenia Rektora Nr 34/2020 z dnia 28.05.2020r. dotyczącym opłat za wydanie i uwierzytelnienie dokumentów:
  1. Opłaty za wydanie dokumentów wynoszą:
  1) 20 zł:
        a) za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów lub odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym, o którym mowa w art. 77 ust. 2,
         b) za wydanie duplikatu:
             - dyplomu ukończenia studiów,
             - suplementu do dyplomu,
  3) 26 zł - za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

  Zgodnie z Art. 77 ust. 2. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Uczelnia wydaje absolwentowi, w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:

  1) odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach;
  2) odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach.

   

  DYPLOM Absolwent odbiera w Biurze ds. studenckich, pok. 206 ul. Wojska Polskiego 1 (II piętro).

   

  TERMINY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH

  § 37 Regulaminu Studiów uchwalonego przez Senat ANS w Elblągu w dniu 07.04.2022 r.

  1. Na studiach pierwszego stopnia studenci przygotowują prace dyplomowe, o ile przewiduje to program studiów.

  2. Na wszystkich kierunkach studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uczelni studenci przygotowują prace dyplomowe. Po złożeniu pracy dyplomowej student zdaje egzamin dyplomowy.

  4. Prace i egzaminy dyplomowe traktowane są jako część planu ostatniego semestru studiów.

  5. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową:

   • do 31 marca - jeśli studia kończą się w semestrze zimowym,
   • do 30 września - jeśli studia kończą się w semestrze letnim.

  Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub pracowni dyplomowej.

  6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor instytutu, na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora pracy, może zwiększyć okres złożenia pracy dyplomowej jednak nie dłuższy niż o 3 miesiące.

  7. W stosunku do studenta, który nie złożył pracy dyplomowej w terminach określonych w ust. 5 lub 6, dyrektor instytutu wnioskuje do rektora o skreślenie go z listy studentów.

   

  HARMONOGRAMY OBRON NA POSZCZEGÓLNE TERMINY SĄ UMIESZCZANE W KOMUNIKATACH INSTYTUTU EKONOMICZNEGO

   

  PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY:

   • Pytania na egzamin dyplomowy studiów I stopnia: [ABP] [PiRwA] [EM] [EPL] [MSwB] [PG[aktualizacja: 05.11.2020r.]
   • Pytania na egzamin dyplomowy studiów II stopnia: [MAB], [MUP]