REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

BIBLIOTEKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ELBLĄGU

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin udostępniania zbiorów obowiązuje w czytelniach i wypożyczalniach Biblioteki PWSZ w Elblągu.

 

§ 2

Biblioteka udostępnia zbiory:

1. w czytelniach,

2. poprzez wypożyczenia poza Bibliotekę czytelnikom indywidualnym,

3. poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne,

4. poprzez sieć komputerową w przypadku zasobów elektronicznych.

 

§ 3

Zbiory Biblioteki są udostępniane:

1. studentom PWSZ w Elblągu,

2. pracownikom PWSZ w Elblągu,

3. instytucjom państwowym i prywatnym drogą wypożyczeń międzybibliotecznych,

4. innym osobom na miejscu w czytelniach bibliotecznych.

 

§ 4

Korzystający ze zbiorów, katalogów i stanowisk komputerowych Biblioteki mają obowiązek szanowania udostępnianych im materiałów bibliotecznych oraz warsztatu informatycznego i są odpowiedzialni za wszelkie straty i braki powstałe z ich winy. Czytelnik ma obowiązek wskazania zauważonych uszkodzeń dyżurującemu bibliotekarzowi, aby nie ponosić za nie odpowiedzialności.

 

§ 5

Godziny pracy Biblioteki ustalone przez dyrektora Biblioteki podaje się do wiadomości czytelników w wypożyczalniach i na stronie internetowej Biblioteki. O każdorazowej zmianie czasu udostępniania zbiorów uprzedza się czytelników poprzez wywieszenie informacji w wypożyczalniach i komunikat na stronie internetowej Biblioteki „www.pwsz.elblag.pl/biblioteka”.

 

Rozdział 2. Udostępnianie zbiorów

 

§ 6

Czytelnicy korzystający ze zbiorów zobowiązani są do okazania ważnej legitymacji studenckiej lub dowodu tożsamości na prośbę pracownika Biblioteki. Elektroniczna legitymacja studencka (ELS) jest jednocześnie legitymacją biblioteczną.

 

§ 7

1. Czytelnie są wyposażone w księgozbiory podręczne, z których można korzystać wyłącznie na miejscu.

2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do okazania bibliotekarzowi legitymacji studenckiej w celu odnotowania w systemie odwiedzin czytelnika.

3. W Bibliotece funkcjonuje czytelnia integracyjna wyposażona w sprzęt multimedialny oraz stanowiska dla osób z dysfunkcją wzroku, słuchu lub ruchu. Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani, pierwszeństwo zachowują osoby niepełnosprawne.

 

§ 8

1. Prawo do korzystania z Internetu w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych

w Bibliotece mają przede wszystkim studenci i pracownicy PWSZ w Elblągu.

2. Użytkownicy korzystający ze stanowisk komputerowych w czytelniach zobowiązani są do:

1) korzystania tylko z zainstalowanych programów,

2) zgłaszania bibliotekarzowi dostrzeżonych nieprawidłowości w pracy komputera

i oprogramowaniu.

3. Użytkownikom korzystającym ze stanowisk komputerowych w czytelniach nie wolno:

1) dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,

2) zakładać własnych katalogów na dyskach,

3) korzystać z gier komputerowych, stron pornograficznych, rasistowskich, obrażających uczucia innych,

4) korzystać z komputera w celach zarobkowych,

5) wykonywać czynności naruszające prawa autorskie twórców.

4. Bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.

 

§ 9

1. Czytelnicy mogą korzystać w czytelniach z materiałów własnych. Przed opuszczeniem czytelni użytkownicy mają obowiązek okazania tych materiałów bibliotekarzowi.

2. Użytkownicy zobowiązani są do informowania bibliotekarza o zamiarze korzystania z własnych nośników elektronicznych.

 

§ 10

Czytelnicy:

1. pozostawiają w szatni okrycia wierzchnie, torby, plecaki itp.,

2. nie prowadzą głośnych rozmów w czytelniach,

3. wyciszają telefony komórkowe,

4. nie spożywają posiłków.

 

§ 11

1. Wypożyczalnie prowadzą wypożyczanie materiałów bibliotecznych poza Bibliotekę studentom i pracownikom PWSZ w Elblągu oraz instytucjom w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

2. Na zewnątrz nie wypożycza się:

1) czasopism, wydawnictw encyklopedycznych, albumowych, leksykonów, słowników, informatorów itp.,

2) wydawnictw sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych,

3) wydawnictw wymagających konserwacji,

4) innych zbiorów zastrzeżonych przez Bibliotekę.

 

§ 12

1. Warunkiem korzystania z usług wypożyczalni jest posiadanie konta czytelnika  w komputerowym systemie bibliotecznym Sowa SQL.

2. Prawo do założenia konta czytelnika i wypożyczania nabywają studenci, którzy pozytywnie zaliczą szkolenie biblioteczne on-line.

3. Z licencjonowanych zasobów elektronicznych można korzystać na stanowiskach komputerowych w sieci Uczelni i zdalnie, po pobraniu hasła dostępu. Hasło nie może być przekazywane osobom trzecim.

 

§ 13

Podstawowymi dokumentami uprawniającymi do założenia konta czytelnika są:

1) legitymacja studencka – dla studentów PWSZ w Elblągu,

2) dowód osobisty – dla pracowników PWSZ w Elblągu oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

 

§ 14

1. Aktywowanie konta czytelnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki zawarte w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki PWSZ w Elblągu.

2. Konto jest aktywne przez rok od dnia zapisu czytelnika do Biblioteki.

Formalności związane z aktywowaniem i coroczną aktualizacją konta czytelnika należy dokonywać osobiście.

 

§ 15

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, zwana dalej PWSZ w Elblągu,

2) w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Turn on Javascript!, telefonicznie pod nr 55 629-07-54 lub korespondencyjnie na adres administratora danych,

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi użytkowników Biblioteki Państwowej

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,

4) dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający obsługę użytkowników Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,

5) dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO), a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

6) użytkownicy Biblioteki mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania,

7) użytkownicy Biblioteki mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) dane osobowe użytkowników Biblioteki nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu,

9) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

10) podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z zasobów Biblioteki.

 

§ 16

Utrata uprawnień do wypożyczania następuje:

1. w dniu ukończeniu studiów lub utraty statusu studenta PWSZ w Elblągu,

2. w dniu ustania stosunku pracy,

3. na życzenie czytelników, po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki,

4. w wyniku decyzji dyrektora Biblioteki w przypadku uporczywego naruszania regulaminu udostępniania zbiorów.

 

§ 17

Zamknięcie konta czytelnika następuje po uregulowaniu zadłużeń wobec Biblioteki i potwierdzeniu tego przez bibliotekarza na karcie obiegowej, która może mieć formę papierową lub elektroniczną. Po podpisaniu karty obiegowej dane użytkownika są usuwane z katalogu komputerowego Biblioteki PWSZ w Elblągu.

 

§ 18

1. Książki wypożycza się on-line przez biblioteczny katalog komputerowy dostępny pod adresem www.bu.pwsz.elblag.pl.

2. Po akceptacji „wypożyczenia” książki czekają w wypożyczalni na odbiór przez 3 dni robocze.

3. Książki należy odbierać osobiście po okazaniu legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.

4. Rewers stanowi dowód zawarcia umowy wypożyczenia. Zwrot rewersu następuje z chwilą oddania wypożyczonych materiałów lub po uregulowaniu roszczeń Biblioteki.

5.  W  uzasadnionych  przypadkach  można  uzyskać  prolongatę  wypożyczenia.  Zmiany terminu  zwrotu  można  dokonać  przed  upływem  wyznaczonego  terminu  zwrotu osobiście  w  wypożyczalni  bibliotecznej  lub zdalnie,  logując  się  do  konta  czytelnika w katalogu bibliotecznym.

6.  Nie  są  prolongowane  wypożyczenia  książek,  które  były  rezerwowane  przez  innego czytelnika.

 

§ 19

1. Czytelnicy mają prawo do wypożyczenia:

1) studenci I roku PWSZ w Elblągu – pięciu voluminów na okres jednego miesiąca z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego,

2) studenci II roku PWSZ w Elblągu – ośmiu voluminów na okres jednego miesiąca z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego,

3) studenci III i IV roku PWSZ w Elblągu – dziesięciu voluminów na okres jednego miesiąca z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego,

4) nauczyciele akademiccy PWSZ w Elblągu – dwudziestu voluminów na okres dwunastu miesięcy z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego,

5) inni pracownicy PWSZ w Elblągu – dziesięciu voluminów na okres sześciu miesięcy z obowiązkiem rozliczenia się do końca danego roku akademickiego.

2. Dyrektor Biblioteki zachowuje prawo do zmiany limitu wypożyczeń.

3. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo wypożyczyć książki na krótszy okres.

4. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonej książki pod warunkiem, że nie została ona w tym czasie zamówiona przez innego czytelnika.

 

§ 20

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonego dzieła:

1) następuje czasowe pozbawienie czytelnika prawa do korzystania z wypożyczalni – system biblioteczny blokuje możliwość wypożyczeń,

2) Biblioteka wysyła indywidualne upomnienie na piśmie lub pocztą elektroniczną,

3) dyrektor Biblioteki ma prawo do wystąpienia do odpowiednich władz o pomoc w odzyskaniu wypożyczonych dzieł w trybie przewidzianym prawem.

 

§ 21

1. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik jest   zobowiązany do odkupienia tej samej książki lub nowszego jej wydania.

2. W przypadku niemożności odkupienia tej samej książki czytelnik, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, może kupić inny tytuł odpowiadający tematycznie profilowi i zapotrzebowaniu Biblioteki lub wpłacić na konto PWSZ w Elblągu kwotę odpowiadającą  trzykrotnej aktualnej wartości dzieła.

 

Rozdział 3. Wypożyczenia międzybiblioteczne

 

§ 22

Wypożyczenia międzybiblioteczne stosuje się w przypadku braku tytułów w zbiorach bibliotek działających na terenie miasta Elbląga.

 

§ 23

Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych mają studenci i pracownicy posiadający aktywne konto czytelnicze w Bibliotece PWSZ w Elblągu.

 

§ 24

W celu realizacji wypożyczenia dzieła w innej bibliotece czytelnik składa zamówienie do Biblioteki PWSZ w Elblągu z pełnym opisem bibliograficznym i wskazaniem biblioteki wypożyczającej.

 

§ 25

Termin zwrotu sprowadzonych materiałów bibliotecznych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych określa biblioteka wypożyczająca.

 

§ 26

Czytelnik zamawiający odbitki kserograficzne z fragmentów dzieł lub artykułów z czasopism ponosi koszty ich wykonania i przesyłki pocztowej.

 

§ 27

Publikacje naukowe wypożyczane przez Cyfrową Wypożyczalnię Publikacji Naukowych Academica są udostępniane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom na terenie Biblioteki poprzez autoryzowany terminal.