Przewodniczący

dr hab. inż. Andrzej Olchawa, prof. uczelni (Instytut Politechniczny)

 

Członkowie

dr Teresa Pietrulewicz (Instytut Ekonomiczny)

mgr Bogumiła Salmonowicz (Instytut Pedagogiczno-Językowy)

mgr Teresa Jurewicz-Obrzut (Instytut Informatyki Stosowanej)

mgr Iwona Osmulska (Dyrektor Biblioteki)

mgr Małgorzata Bańska (przedstawiciel pracowników bibliotecznych)

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

 

Regulamin Rady Bibliotecznej

Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

 

§ 1

Kompetencje, skład oraz tryb powoływania Rady Bibliotecznej określa Statut Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

 

§ 2

Na pierwszym posiedzeniu każdej kadencji Rada Biblioteczna wybiera spośród jej członków Sekretarza Rady odpowiedzialnego za dokumentowanie działalności Rady, zawiadamianie członków Rady o posiedzeniach, rozsyłanie materiałów.

 

§ 3

 1. Przedstawiciele Instytutów reprezentują w Radzie Bibliotecznej swoje jednostki macierzyste i są rzecznikami systemu biblioteczno-informacyjnego w swoich Instytutach.
 2. Członkowie Rady będący przedstawicielami Biblioteki są zobowiązani do informowania pracowników Biblioteki o pracach Rady Bibliotecznej.

 

§ 4

 1. Posiedzenia Rady Bibliotecznej odbywają się na wniosek Rektora, Przewodniczącego Rady Bibliotecznej lub Dyrektora Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.
 2. Posiedzenia Rady Bibliotecznej zwołuje Przewodniczący Rady Bibliotecznej.
 3. Przewodniczący Rady Bibliotecznej kieruje pracami Rady i przedkłada Rektorowi opinie i wnioski.

 

§ 5

 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Bibliotecznej powinno zawierać porządek obrad i jest przekazywane członkom Rady co najmniej na tydzień przed posiedzeniem.
 2. Projekt porządku obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Bibliotecznej. Na wniosek członka Rady projekt może być zmieniony lub uzupełniony.
 3. Obecność członka Rady Bibliotecznej na posiedzeniach jest obowiązkowa.
 4. W przypadku dwukrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady Bibliotecznej na posiedzeniach, Rada może skierować wniosek do Rektora, Dyrektora Instytutu lub Samorządu Studenckiego o odwołanie członka i wnieść o powołanie nowego członka do Rady Bibliotecznej.

 

§ 6

 1. Rada Biblioteczna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, o ile nie dotyczą spraw personalnych, które są podejmowane w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały Rady Bibliotecznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków składu Rady Bibliotecznej.