WSPARCIE W ZAKRESIE ORGANIZACJI TOKU STUDIÓW

 

W sytuacji trudności z zaliczeniem określonych przedmiotów w pierwszym terminie, studenci mają prawo do:

Zaliczenia w sesji poprawkowej

W razie uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej w sesji podstawowej, studentowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego, jednorazowo z każdego niezdanego przedmiotu. Nieobecność z powodu choroby lub wypadków losowych na egzaminie należy usprawiedliwić. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej studentowi przysługuje dodatkowy termin zaliczenia, który wyznaczany jest na uzasadniony wniosek studenta przez dyrektora instytutu w porozumieniu z koordynatorem przedmiotu.

 

Powtarzania niezaliczonych przedmiotów

Decyzję w sprawie powtarzania przedmiotu podejmuje dyrektor instytutu na wniosek studenta. Powtarzanie przedmiotów odbywa się na równoległym semestrze studiów, w kolejnym roku akademickim. Powtarzanie przedmiotów może odbywać się w innym terminie (np. przedmiot niezaliczony w semestrze zimowym może zostać zaliczony w semestrze letnim) na podstawie pisemnej zgody dyrektora instytutu.

 

Wpisu warunkowego na następny semestr

Student może być wpisany warunkowo na następny semestr, gdy nie przekracza wartości niedoboru  punktów ECTS na danym semestrze. Decyzję o wpisie warunkowym na następny semestr podejmuje dyrektor instytutu na wniosek studenta.

 

Powtarzania semestru

Student może powtarzać każdy z semestrów, za wyjątkiem pierwszego semestru.

Poza tym w szczególnych, trudnych sytuacjach student ma prawo do:

- Odbywania studiów według indywidualnego toku studiów. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor Instytutu. Organizacja studiów polega na indywidualnym uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia sposobów i terminów realizacji oraz szczegółowych zasad uczestnictwa w zajęciach.

- Prowadzący przedmiot może wyrazić zgodę na uczestnictwo studenta w zajęciach innej grupy.

- Zmiany kierunku studiów.

- Urlopu studenckiego długo lub krótkoterminowego.

Szczegółowe informacje zawierają: Regulamin studiów i  Szczegółowy regulamin świadczeń dla studentów, które dostępne są na stronie: https://bip.ans-elblag.pl/regulaminy/psvjez

 

WSPARCIE W ZAKRESIE POMOCY MATERIALNEJ

 

Dla naszych studentów stworzyliśmy pełny system stypendialny, aby mogli oni bez przeszkód rozwijać się intelektualnie oraz sportowo.

Zdolni, ambitni jak również z rodzin o niskich dochodach studenci Akademii Nauk Stosownych w Elblągu posiadają pełne prawo do ubiegania się o stypendia.

Student może ubiegać się o:

 • stypendium socjalne [na wniosek studenta - na semestr]
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych [na wniosek studenta - na rok akademicki]
 • zapomoga [na wniosek studenta - dwa razy w roku
 • stypendium rektora [na wniosek studenta - na semestr]
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związanymi ze studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe [na wniosek Rektora]

 

 

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium Rektora może otrzymywać student, który:
1)
zaliczył poprzedni semestr studiów w terminie przewidzianym w organizacji roku
akademickiego (najpóźniej w sesji poprawkowej), ogłaszanej zarządzeniem Rektora i spełnił
w semestrze tym co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) uzyskał za poprzednie dwa semestry studiów wyróżniające wyniki w nauce w postaci wysokiej średniej ocen;
b) posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne osiągnięte w okresie poprzednich dwóch semestrów;
c) uzyskał osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym osiągnięte w okresie   poprzednich dwóch semestrów.
2) został przyjęty na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, rozpoczynających się w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia i spełnia kryteria określone w powyższym punkcie na ostatnich dwóch semestrach studiów pierwszego stopnia.

 

O stypendium Rektora może również ubiegać się student 1 roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego pod warunkiem, że jest on:

a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą  olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

 

STYPENDIA SOCJALNE ORAZ ZAPOMOGI

Stypendium socjalne,  przyznawane jest studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub w przypadku zapomogi - tym, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznawane są z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu na rok akademicki.

 

 

Centrum Wsparcia Psychologicznego

 

Centrum Wsparcia Psychologicznego przy  ANS w Elblągu działa od stycznia 2012 roku, służąc pomocą i wsparciem studentom, którzy: mają problemy z uczeniem się i zdawaniem egzaminów, potrzebują wsparcia w dokonywaniu wyborów i podejmowania decyzji, są ofiarami przemocy zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym, potrzebują wiedzy i ukierunkowania w doskonaleniu siebie lub po prostu nie radzą sobie ze stresem studiowania. 

 

Zadania CWP realizowane są poprzez: 

 • wsparcie (informacyjnego, psychologicznego, instrumentalnego, społecznego,
 • interwencje w sytuacjach kryzysowych,
 • wielozakresową pomoc i doradztwo zawodowe,
 • coaching, instruktaż,
 • trening skutecznego uczenia się,
 • szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego,
 • cykliczne zajęcia grupowe (warsztaty).

 

Zasady działania Centrum Wsparcia Psychologicznego

1. Do CWP może zgłosić się każdy kto jest studentem ANS w Elblągu.
2. Nie ma ograniczeń w tematyce, z jaką można kontaktować się z psychologiem. Wszystko, co nurtuje, martwi, utrudnia codzienne funkcjonowanie może być powodem skontaktowania się z psychologiem.
3. Porady oraz konsultacje są bezpłatne.
4. Nie ma odgórnie wyznaczonej liczby spotkań - zależy to od potrzeb zgłaszającej się osoby.
5. Umówienie na spotkanie odbywa się przez rejestrację mailową, na indywidualny adres psychologa, w celu ustalenia możliwości spotkania, dnia i godziny.